Gezinshereniging

 

Wie heeft het recht om als gezin in België te komen wonen?

Bepaalde gezinsleden van Belgen, van onderdanen van een staat van de Europese Unie of een van de  of van onderdanen van een die legaal in België verblijven, hebben het recht om als gezin bij die Belgen of buitenlanders in België te komen wonen. Dat recht op gezinshereniging moet worden erkend indien zij met de nodige documenten aantonen dat aan de voorwaarden voor gezinshereniging is voldaan.

Goed om te weten: Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk naar België te komen om een huwelijk of wettelijk partnerschap af te sluiten, en vervolgens een verblijfsaanvraag in het kader van gezinshereniging in te dienen.
Lees meer over het visum met het oog op huwelijk of samenwoning in België.

Voorwaarden voor een gezinshereniging

De voorwaarden voor een gezinshereniging worden bepaald door de nationaliteit, de leeftijd, de gezinsband (huwelijk, partnerschap of afstamming) en de verblijfsstatus van de persoon die recht geeft op gezinshereniging (beperkt verblijf, onbeperkt verblijf, begunstigde van , enz.). 

Om deze voorwaarden te kennen, wordt aangeraden te vertrekken van de situatie van de persoon die recht geeft op gezinshereniging (de gezinshereniger), en vervolgens de familieband te preciseren die deze persoon verbindt met de persoon die als gezin met die persoon in België wenst te komen wonen (de aanvrager).  

Waar een aanvraag voor gezinshereniging indienen?

In de regel moet de vreemdeling, die samen met zijn gezin in België wenst te wonen, zijn aanvraag bij de Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor de plaats waar het familielid in het buitenland verblijft (visumaanvraag). In bepaalde situaties kan de aanvraag in België worden ingediend (verblijfsaanvraag).

Wat is de termijn voor de behandeling van een aanvraag voor gezinshereniging?

De termijn voor het onderzoek van een visum- of verblijfsaanvraag hangt af van de nationaliteit of van de status van de persoon die recht geeft op gezinshereniging.

Indien de gezinshereniger een Belg is die zijn recht op vrij verkeer niet uitoefent of heeft uitgeoefend moet de beslissing worden genomen binnen 6 maanden na de indiening van de visumaanvraag (artikel 40 ter van de wet van 15 december 1980),

Indien de gezinshereniger een onderdaan van een derde land die toegelaten of gemachtigd is tot een verblijf van beperkte of onbeperkte duur in België is, moet de beslissing worden genomen binnen 9 maanden na de datum waarop de gezinshereniger een volledig dossier, dat wil zeggen een dossier dat a priori alle documenten bevat waaruit blijkt dat aan de voorwaarden voor gezinshereniging is voldaan, in de vereiste vorm heeft ingediend. Deze datum wordt vermeld op het ontvangstbewijs (bijlage 15quinquies) dat door de diplomatieke of consulaire post aan de gezinshereniger wordt afgeleverd. De Dienst Vreemdelingenzaken kan deze termijn van 9 maanden tweemaal met 3 maanden verlengen (artikel 10 of 10bis van de wet van 15 december 1980).

Wie neemt de beslissing?

In de regel wordt de beslissing om het recht op gezinshereniging al dan niet te erkennen genomen door de Dienst Vreemdelingenzaken. 

Wanneer het recht op gezinshereniging wordt erkend (positieve beslissing), ontvangt de aanvrager een visum D en/of een verblijfstitel. 

Als het recht op gezinshereniging niet wordt erkend (negatieve beslissing), kan de aanvrager een beroep aantekenen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. In sommige gevallen kan hij de Dienst Vreemdelingenzaken om een herziening van de beslissing verzoeken. De Dienst Vreemdelingenzaken kan ook voorstellen dat een verzoeker die zijn afstamming niet met documenten heeft kunnen staven, een DNA-test aflegt. Het is ook mogelijk een nieuwe aanvraag in te dienen.

Welke zijn in België de verblijfsvoorwaarden waaraan moet worden voldaan?

De voorwaarden voor het verblijf en voor de verlengig van de verblijfstitel worden meegedeeld bij de afgifte van het visum en/of de verblijfstitel. Als niet (meer) aan deze voorwaarden wordt voldaan, kan de Dienst Vreemdelingenzaken het verblijf van het gezinslid beëindigen. Het familielid heeft echter het recht om te worden gehoord voordat de beslissing wordt genomen.

Na een bepaalde periode in België te hebben verbleven, kan het gezinslid een aanvraag indienen voor vestiging of permanent verblijf.

Slachtoffers van huiselijk geweld

De omzendbrief van 15 juni 2023 heeft betrekking op slachtoffers van huiselijk geweld die zijn toegelaten tot verblijf in België met het oog op gezinshereniging met een burger van de Unie, een Belg of een derdelander, en die geen zelfstandig verblijfsrecht in België hebben.

Uit de praktijk blijkt dat slachtoffers van huiselijk geweld terughoudend zijn om het geweld aan te geven in de periode dat hun verblijfsrecht nog onderworpen is aan voorwaarden inzake gezinshereniging. Een belangrijke factor hierbij is de angst om hun verblijfsrecht in België te verliezen. Deze slachtoffers zijn immers vaak niet op de hoogte van de verblijfsbeschermingsclausules die zijn opgenomen in de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Het doel van deze omzendbrief is de rechtszekerheid te versterken en het beperken van obstakels om aangifte te doen van huiselijk geweld.

Favorieten: