Retributie

 

[Artikel 1/1 van de wet van 15 december 1980 en artikelen 1/1 tot 1/2/1 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981]

Waarom moet ik een betalen?

De retributie dekt de administratieve kosten voor de behandeling van een aanvraag voor een visum D of een verblijfsaanvraag. In afwijking hierop zijn sommige vreemdelingen hier echter van vrijgesteld (gratis). Anderzijds zijn sommige aanvragen niet onderhevig aan een retributie. 

Ik heb geen retributie betaald.  Zal mijn aanvraag worden behandeld?

Nee. Uw aanvraag is onontvankelijk en zal niet worden behandeld, tenzij u vrijgesteld bent (gratis) of uw aanvraag niet onderhevig is aan een retributie. (Zie hieronder voor meer informatie)

Hoeveel bedraagt de retributie?

U hebt verschillende bedragen naargelang het soort aanvraag. (Zie hieronder voor meer informatie)

Mijn aanvraag werd geweigerd. Moet ik een nieuwe retributie betalen als ik een nieuwe aanvraag indien?

Ja. De retributie moet per aanvraag worden betaald. U zult dus een nieuwe retributie moeten betalen indien u niet vrijgesteld bent of indien uw nieuwe aanvraag onderhevig is aan een retributie.

Mijn aanvraag heeft betrekking op meerdere personen. Moet ik één of meerdere retributies betalen?

De retributie moet per persoon worden betaald. U zult dus één retributie per niet-vrijgestelde persoon moeten betalen.

Afwijking : Indien een aanvraag door één gezin wordt ingediend, zal dit gezin echter slechts één retributie betalen indien de partners gehuwd zijn of wettelijk samenwonen, en de aanvraag gezamenlijk en op dezelfde wettelijke grondslag werd ingediend voor alle gezinsleden.

Let op: de familierelatie moet worden aangetoond met officiële documenten (huwelijksakte, geregistreerd partnerschap, geboorteakte, etc.) in de vereiste vorm (legalisatie, apostille).

Aan wie moet ik het betalingsbewijs van de retributie voorleggen?

U moet het bewijs van volledige betaling van de retributie voorleggen op het moment van de aanvraag, ofwel bij de diplomatieke of consulaire post (aanvraag voor visum D), ofwel bij de gemeentelijke administratie van de verblijfplaats (verblijfsaanvraag), ofwel bij de bevoegde gewestelijke overheid ( ). 

Hoe kan ik bewijzen dat ik de retributie betaald heb?

U kunt met name het bewijs voorleggen van een storting op de rekening van de Dienst Vreemdelingenzaken, een overzicht van de bankverrichtingen met vermelding van de overschrijving, of elk ander document met duidelijke vermelding van het retributiebedrag, de datum waarop de betaling gedaan werd, de identiteit van de persoon die een visum of het verblijf aanvraagt (Naam Voornaam Nationaliteit Geboortedatum (DDMMJJJJ) en het definitieve karakter van de overschrijving op de rekening van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Wordt de retributie terugbetaald indien de aanvraag geweigerd wordt?

Nee. De retributie wordt niet terugbetaald indien de aanvraag voor een visum D of de verblijfsaanvraag geweigerd wordt.  

Ik heb per vergissing een retributie betaald. Zal deze retributie terugbetaald worden?

Ja. U moet echter de procedure volgen die beschreven wordt in "Terugbetaling van de retributie". (Vul het standaardformulier in, motiveer de terugbetalingsaanvraag, voeg het betalingsbewijs van de retributie erbij.)   

Welke mededeling moet mijn betaling bevatten?

De mededeling moet de volgende structuur bevatten: Naam Voornaam Nationaliteit Geboortedatum (DDMMJJJJ) van de aanvrager.

De bedragen worden gekoppeld aan de indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk. Ze worden elk jaar op 1 januari aangepast.

Sinds 1 januari 2024 worden de bedragen vastgelegd als volgt:

Gratis:

 • Vreemdeling jonger dan 18 jaar;
 • Erkende staatloze ten aanzien van wie wordt vastgesteld dat hij zijn nationaliteit buiten zijn wil heeft verloren en die aantonen dat hij geen wettige en duurzame verblijfstitel kan verkrijgen in een andere Staat waarmee hij banden zou hebben.

144 euros 

 • Aanvraag voor een toelating tot arbeid en verblijfsaanvraag (gecombineerde vergunning) – Artikel 61/25-1 van de wet van 15/12/1980;
 • Aanvraag voor een arbeidsvergunning en verblijfsaanvraag om een hooggekwalificeerde betrekking uit te oefenen – Artikel 61/26 van de wet van 15/12/1980;
 • Aanvraag voor een machtiging tot verblijf van meer dan drie maanden van een vreemdeling die, in de hoedanigheid van onderzoeker, een onderzoeksproject wil uitvoeren, in het kader van een met een erkende onderzoeksinstelling afgesloten gastovereenkomst – Artikel 61/11 van de wet van 15/12/1980, behalve (b);
 • Aanvraag voor een machtiging tot verblijf van meer dan 90 dagen in de hoedanigheid van seizoenarbeider – Artikel 61/29-4 van de wet van 15/12/1980;
 • Aanvraag voor een machtiging tot verblijf van meer dan 90 dagen, in de hoedanigheid van een binnen een onderneming overgeplaatste persoon – Artikel 61/34 van de wet van 15/12/1980;
 • Aanvraag voor een machtiging tot verblijf van meer dan 90 dagen binnen het kader van lange-termijnmobiliteit, in de hoedanigheid van een binnen een onderneming overgeplaatste persoon – Artikel 61/45 van de wet van 15/12/1980.

192 euros 

 • Aanvraag voor een machtiging tot verblijf van meer dan drie maanden van een vreemdeling die houder is van een geldige EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene, afgegeven door een andere lidstaat van de Europese Unie, op basis van de richtlijn 2003/109/EG – Artikel 61/7 van de wet van 15/12/1980, behalve (b);
 • Aanvraag voor een machtiging tot terugkeer van de vreemdeling die houder is van een geldige Belgische verblijfs- of vestigingsvergunning en die meer dan een jaar afwezig is geweest uit het Rijk – Artikel 19 § 2 van de wet van 15/12/1980, behalve (f) (g) ;
 • Aanvraag voor het herkrijgen van de status van langdurig ingezetene na het verlies van het recht op terugkeer – Artikel 19 § 2 van de wet van 15/12/1980, behalve (f) (g).

206 euros 

 • Verblijfsaanvraag van de familieleden van een Belg – Artikel 40ter van de wet van 15/12/1980, behalve (a) (h) ;

 • Aanvraag voor een toelating tot verblijf van meer dan 90 dagen van de familieleden  van een vreemdeling die toegelaten of gemachtigd is tot een verblijf van onbeperkte duur in België of gemachtigd is om er zich te vestigen (B-, C-, D-,  F-, F+- of K-kaart) – Artikel 10, § 1, eerste lid, 4° tot 7° van de wet van 15/12/1980, behalve (a) (e) (f) ;

 • Aanvraag voor een machtiging tot verblijf van meer dan 90 dagen van de familieleden van een vreemdeling die gemachtigd is om voor een beperkte duur in België te verblijven (A-, H- of L-kaart) Artikel 10bis, § 2 van de wet van 15/12/1980, behalve (a) (f) ;

 • Aanvraag voor een machtiging tot verblijf van meer dan 90 dagen van de familieleden van een vreemdeling die in de hoedanigheid van student tot een verblijf gemachtigd is (A-kaart) – Artikel 10bis, § 1 van de wet van 15/12/1980, behalve (a) (f);

 • Aanvraag voor een toelating tot verblijf van meer dan 90 dagen van de vreemdeling wiens recht op verblijf erkend wordt door een internationaal verdrag, door een wet of door een koninklijk besluit – Artikel 10 § 1, eerste lid, 1° van de wet van 15/12/1980, behalve (a) (e) (f) ;

 • Aanvraag voor een toelating tot verblijf van meer dan 90 dagen van de vreemdeling die de door het Wetboek van de Belgische nationaliteit voorziene voorwaarden om de Belgische nationaliteit te herkrijgen vervult – Artikel 10 § 1, eerste lid, 2° van de wet van 15/12/1980, behalve (a) (e) (f) ;

 • Aanvraag voor een toelating tot verblijf van meer dan 90 dagen van de vrouw die de Belgische nationaliteit verloren heeft door haar huwelijk of ingevolge het verwerven van een vreemde nationaliteit door haar echtgenoot – Artikel 10 § 1, eerste lid, 3° van de wet van 15/12/1980, behalve (a) (e) (f).

229 euros 

 • Aanvraag voor een machtiging tot verblijf van meer dan 90 dagen bij een Belgische diplomatieke of consulaire post (D-visum) (studies in een privé instelling voor hoger onderwijs, au pair, beroepskaart, werkvakantieprogramma, rentenier, humanitaire redenen, visum met het oog op een huwelijk of wettelijk samenwoning in België enz.) – Artikel 9 van de wet van 15/12/1980, behalve (b) (c) (d) (f).

237 euros 

 • Aanvraag voor een machtiging tot verblijf van meer dan 90 dagen van een vreemdeling die in de hoedanigheid van student aan een openbare instelling voor hoger onderwijs in België wenst te verblijven – Artikel 60 van de wet van 15/12/1980, behalve (b).

357 euros 

 • Aanvraag voor een machtiging tot verblijf van meer dan drie maanden die in België wordt ingediend (buitengewone omstandigheden) – Artikel 9bis van de wet van 15/12/1980, behalve (b).

Aanvraag voor een verandering van statuut en aanvraag voor een terugkeervisum na het verlies van de verblijf: het bedrag hangt af van het gevraagde statuut.

(a) met uitzondering van de aanvraag ingediend door een alleenstaand gehandicapt kind dat ouder is dan 18 jaar, voor zover het een attest voorlegt dat uitgaat van een door de Belgische diplomatieke of consulaire post erkende arts dat aantoont dat het wegens zijn handicap niet in zijn eigen behoeften kan voorzien: gratis.

(b) met uitzondering van de aanvraag ingediend door een vreemdeling die het bewijs voorlegt dat hij houder is van een beurs die is toegekend door een instelling of een overheid bedoeld in artikel 1/1 van het koninklijk besluit van 08/10/1981, door middel van een standaardformulier waarvan het model is vastgesteld door de minister of met een attest afgegeven door de Algemene Directie Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking: gratis.  

Lees meer over Vrijstelling voor de vreemdeling die een beurs heeft ontvangen die werd toegekend door een overheid of een instelling vermeld in artikel 1/1 van het koninklijk besluit van 08.10.1981

(c) met uitzondering van de aanvraag ingediend door een vreemdeling die werd toegelaten tot de procedure van hervestiging in het kader van een hervestigingsprogramma onder toezicht van het Hoog Commissariaat van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen: gratis.

(d) met uitzondering van de aanvraag ingediend door een vreemdeling die onvermogend is en hiervan het bewijs levert door de verleende kosteloosheid voor de consulaire taksen door de diplomatieke of consulaire post op basis van bewezen onvermogen, indien hij in het kader van zijn aanvraag niet moet aantonen dat hij over voldoende bestaansmiddelen beschikt: gratis.

(e) met uitzondering van de aanvragen ingediend door de gezinsleden (echtgenoot, wettelijle partner, minderjarig kind, meerderjarig gehandicapt ongehuwd kind) van een meerderjarige  begunstigde van de status van vluchteling of de subsidiaire beschermingsstatus, of door de vader of de moeder van een minderjarige begunstigde van de status van vluchteling of de subsidiaire beschermingsstatus: gratis.

(f) met uitzondering van de aanvragen ingediend door de begunstigden van de associatieovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en Turkije getekend op 12 september 1963: gratis.

(g) met uitzondering van de aanvragen ingediend door de begunstigden van de status van vluchteling, of door de gezinslid van een de begunstigden van de status van vluchteling : gratis.

(h) met uitzondering van de aanvragen ingediend door de familieleden van een Belg die zijn recht op vrij verkeer, overeenkomstig het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, heeft uitgeoefend: gratis.

De retributie moet in euro (€) betaald worden, door de aanvrager of door een derde, op de rekening van de FOD Binnenlandse Zaken, Dienst Vreemdelingenzaken, Pachecolaan 44 - 1000 Brussel.

IBAN : BE57 6792 0060 9235
BIC : PCHQBEBB
Bank: BPOST NV, Muntcentrum (zonder nummer), 1000 Brussel

De mededeling moet de volgende structuur bevatten: Naam Voornaam Nationaliteit Geboortedatum (DDMMJJJJ) van de aanvrager.

Let op: Indien u de mededeling bent vergeten of u zich in de mededeling hebt vergist  (u hebt bijvoorbeeld uw identiteit vermeld in plaats van de identiteit van de aanvrager), moet u geen terugbetaling aanvragen van de retributie en geen nieuwe betaling doen.

Stuur een e-mail met de informatie over de  visum- of verblijfsaanvraag (Op welke datum en bij welke ambassade of gemeente werd de aanvraag ingediend?) en het betalingsbewijs naar de infodesk van de Dienst Vreemdelingenzaken (infodesk[at]ibz.fgov.be).  De Dienst Vreemdelingenzaken zal vervolgens contact opnemen met de bevoegde ambassade of het bevoegde gemeentebestuur.

Indien u reeds een 2de keer betaald hebt met een correcte mededeling, kunt u een terugbetaling aanvragen (dubbele betaling). Gelieve het bewijs van de twee (2) betalingen bij uw terugbetalingsaanvraag te voegen.

[cf. artikel 1/2 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981]

Wanneer moet ik het betalingsbewijs van de retributie voorleggen?

De aanvrager moet een geldig bewijs van de volledige betaling van de retributie voorleggen op het moment van de indiening van zijn/haar aanvraag bij de Belgische diplomatieke of consulaire post (aanvraag visum D), of bij het gemeentebestuur van de verblijfplaats (verblijfsaanvraag), of bij de bevoegde gewestelijke overheid (gecombineerde vergunning).

Welk bewijs moet ik voorleggen?

De aanvrager kan met name het bewijs voorleggen van een storting op de rekening van de Dienst Vreemdelingenzaken, een overzicht van de bankverrichtingen met vermelding van de overschrijving, of elk ander document met duidelijke vermelding van het retributiebedrag, de datum waarop de betaling gedaan werd, zijn/haar identiteit (Naam Voornaam Nationaliteit Geboortedatum (DDMMJJJJ) en het definitieve karakter van de overschrijving op de rekening van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Wat gebeurt er indien de aanvrager het betalingsbewijs van de retributie niet voorlegt?

Indien de aanvrager het bewijs van de volledige betaling van de retributie niet voorlegt, verklaart de post of het gemeentebestuur zijn/haar aanvraag onontvankelijk (bijlage 42*).

Indien de aanvrager het bewijs van betaling van de retributie voorlegt, maar het gestorte bedrag ontoereikend is, verklaart de post of het gemeentebestuur zijn/haar aanvraag tijdelijk onontvankelijk (bijlage 43*). De aanvrager heeft 30 dagen om het bewijs van betaling van het saldo voor te leggen  (= verschil tussen het betaalde bedrag en het bedrag van de retributie). Indien de aanvrager het bewijs van betaling van het saldo niet binnen deze termijn voorlegt, verklaart de post of het gemeentebestuur zijn/haar aanvraag definitief onontvankelijk (bijlage 42*). Het reeds betaalde bedrag wordt niet terugbetaald.

Een onontvankelijke aanvraag wordt niet behandeld.

*De bijlagen vermeld in deze tekst zijn de bijlagen bij het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Wanneer kan er een terugbetaling gevraagd worden?

Een terugbetaling kan gevraagd worden aan de Dienst Vreemdelingenzaken in de volgende gevallen:

 • De retributie werd per vergissing betaald; 
 • De retributie werd betaald voor een aanvraag ingediend tussen 2 maart 2015 en 26 juni 2016;
 • De retributie werd betaald voor een aanvraag ingediend tussen 1 maart 2017 en 2 juni 2019. In dit geval zal enkel de opslag van de retributie worden terugbetaald.

Wat moet ik doen indien ik de mededeling vergeten ben of indien ik mij vergist heb in de mededeling (Naam Voornaam Nationaliteit Geboortedatum van de aanvrager)?

Indien u de mededeling bent vergeten of u zich in de mededeling hebt vergist  (u hebt bijvoorbeeld uw identiteit vermeld in plaats van de identiteit van de aanvrager), moet u geen terugbetaling aanvragen van de retributie en geen nieuwe betaling doen.

Stuur een e-mail met de informatie over de  visum- of verblijfsaanvraag (Op welke datum en bij welke ambassade of gemeente werd de aanvraag ingediend?) en het betalingsbewijs naar de infodesk van de Dienst Vreemdelingenzaken (infodesk[at]ibz.fgov.be).  De Dienst Vreemdelingenzaken zal vervolgens contact opnemen met de bevoegde ambassade of het bevoegde gemeentebestuur.

Indien u reeds een 2de keer betaald hebt met een correcte mededeling, kunt u een terugbetaling aanvragen (dubbele betaling). Gelieve het bewijs van de twee (2) betalingen bij uw terugbetalingsaanvraag te voegen.

Hoe kan ik een terugbetaling aanvragen?

De persoon die de terugbetaling aanvraagt, moet hoe dan ook de volgende  voorschriften respecteren:

 • Een formulier "Aanvraag voor de terugbetaling van een retributie " volledig en leesbaar (hoofdletters) invullen;
 • Het formulier ondertekenen (manuele handtekening of digitale handtekening);
 • Motiveren waarom de terugbetaling wordt gevraagd; (Leg bijvoorbeeld uw fout bij de betaling uit)
 • Het bewijs van de betaling van de retributie toevoegen waarvan de volledige of gedeeltelijke terugbetaling wordt gevraagd. Bij een foutieve dubbele betaling de TWEE betaalbewijzen toevoegen;
 • Het ingevulde en ondertekende formulier en het bewijs van betaling sturen naar het adres terugbetaling[at]ibz.fgov.be, bij voorkeur in PDF-formaat.

=> EEN AANVRAAG TOT TERUGBETALING = EEN MAIL aan het adres terugbetaling[at]ibz.fgov.be, met een formulier "Aanvraag tot terugbetaling van een retributie" ingevuld en ondertekend in PDF-formaat en een bewijs van betaling  in PDF-formaat. 

Indien de persoon die de terugbetaling van de retributie vraagt, niet de persoon is die de retributie betaald heeft, moet de terugbetalingsaanvraag vergezeld gaan van twee bijkomende documenten:

 • de machtiging om de retributie aan een derde persoon terug te betalen, ondertekend door de persoon die de retributie betaald heeft;
 • een kopie van het identiteits- of verblijfsdocument van de persoon die de retributie betaald heeft.

Indien de terugbetalingsaanvraag gerechtvaardigd is, brengt de Dienst Vreemdelingenzaken de aanvrager daarvan op de hoogte.  Over het algemeen wordt de retributie binnen een termijn van 6 à 8 weken, vanaf het moment waarop de aanvrager op de hoogte wordt gebracht, terugbetaald.  

Formulieren die moeten worden  gebruikt voor een terugbetalingsaanvraag:

 • Aanvraag voor de terugbetaling van een retributie die per vergissing betaald werd 
 • Aanvraag voor de terugbetaling van een retributie die betaald werd voor een aanvraag die tussen 2 maart 2015 en 26 juni 2016 werd ingediend
 • Aanvraag voor de terugbetaling van de opslag van een retributie die betaald werd voor een aanvraag die tussen 1 maart 2017 en 2 januari 2019 werd ingediend.

Aandachtspunten:

Indien het formulier voor de aanvraag van een terugbetaling onvolledig of onleesbaar is, behandelt de Dienst Vreemdelingenzaken de aanvraag niet en stuurt deze de documenten terug naar de afzender;

Indien het formulier voor de aanvraag van een terugbetaling niet ondertekend is, behandelt de Dienst Vreemdelingenzaken de aanvraag niet en stuurt deze de documenten terug naar de afzender;

Indien de terugbetalingsaanvraag verzonden wordt zonder het formulier "Aanvraag voor de terugbetaling van een retributie", zonder bewijs van betaling of naar een ander adres gestuurd wordt dan terugbetaling[at]ibz.fgov.be, behandelt de Dienst Vreemdelingenzaken de aanvraag niet en stuurt deze de documenten terug naar de afzender.