Deze rubriek is bestemd voor:

(1) de onderdanen van een derde land die een eerste machtiging tot verblijf aanvragen om voltijds hogere studies, of een voorbereidend jaar voor dit onderwijs, aan een instelling voor hoger onderwijs in België te volgen. Deze eerste aanvraag wordt meestal ingediend bij een Belgische ambassade of consulaat in het buitenland (visumaanvraag).

Lees meer: 1ste machtiging tot verblijf (aanvraag visum D, machtiging tot verblijf of wijziging van statuut)

(2) de onderdanen van een derde land die reeds gemachtigd zijn om in de hoedanigheid van student in België te verblijven, en die hun verblijf wensen te verlengen om deze studies voort te zetten (tweede machtiging tot verblijf en volgende).

Lees meer: Vernieuwing van de verblijfstitel (2de machtiging en volgende)

(3) de onderdanen van een derde land die, na afloop van hun hogere studies, hun verblijf in België willen verlengen om werk te zoeken of een zelfstandige activiteit uit te oefenen (zoekjaar).

Lees meer: Zoekjaar

Definities:

Onder hogere studies verstaat men elk opleidingsprogramma van het hoger onderwijs dat afgesloten wordt met een titel, academische graad, diploma of certificaat dat overeenstemt met het niveau 5, 6, 7 of 8 van de kwalificatiestructuur zoals vastgesteld door een van de drie Gemeenschappen.

Onder voltijdse studies verstaat men een inschrijving tot een opleidingsprogramma voor hogere studies dat ten minste 54 studiepunten omvat, of een inschrijving tot een opleidingsprogramma voor hogere studies waarvan het creditsaldo lager is omdat de student zich in zijn laatste studiejaar bevindt of omdat de student buiten zijn wil geen hoger aantal studiepunten kan opnemen, of een voorbereidend jaar dat ten minste 12 lesuren per week omvat gedurende een studiejaar.

Onder instelling voor hoger onderwijs verstaat men een door de bevoegde overheid erkende instelling die bevoegd is om hogere studies te organiseren en bevoegd is om de daarmee overeenstemmende titels, academische graden, diploma's en certificaten uit te reiken.

Onder voorbereidend jaar verstaat men een uniek studiejaar, georganiseerd door de instelling voor hoger onderwijs, om een opleiding te volgen ter voorbereiding op de beoogde hogere studies, hetzij om de noodzakelijke aanvullende kennis te verschaffen om vervolgens toegang te kunnen verkrijgen tot de beoogde hogere studies, hetzij om één van de landstalen, die tevens de taal betreft waarin de beoogde studie wordt onderwezen, machtig te worden.

LET OP : Het voorbereidende leerjaar dat doorgaans het "7e specialisatiejaar" wordt genoemd, voldoet niet aan deze definitie omdat dit jaar wordt georganiseerd door instellingen van secundair onderwijs. Derhalve valt een aanvraag voor een verblijfsvergunning die wordt gestaafd door een door een instelling van secundair onderwijs uitgereikt attest van toelating of inschrijving in een voorbereidend jaar, niet langer onder het toepassingsgebied van de bepalingen van de wet van 15 december 1980 betreffende de studenten.

Bijgevolg wordt het afgeraden om een visumaanvraag in te dienen op basis van een door een instelling van secundair onderwijs uitgereikt attest.

 

De onderdanen van een derde land die aan een privé-instelling voor hoger onderwijs ingeschreven zijn, dit wil zeggen een instelling die niet erkend is door de bevoegde overheid, kunnen een aanvraag voor een machtiging om meer dan 90 dagen in België te verblijven indienen, maar ze zullen niet over het studentenstatuut beschikken omdat het diploma of het certificaat dat op het einde van hun cursus zal worden afgegeven niet zal worden erkend.

Onder voorbehoud van de programma's voor de uitwisseling van studenten maakt een inschrijving in het secundair onderwijs het niet mogelijk om een machtiging tot verblijf te bekomen

 

Favoriten