Verwerking van persoonsgegevens

1.  DEFINITIES 

"Persoonsgegevens": alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("de betrokkene"); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

"Verwerking": een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

"Verwerkingsverantwoordelijke": een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

"Verwerker": een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

"Ontvanger": een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt.

"Derde": een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

2. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

De verwerkingsverantwoordelijke van de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de toepassing van de wetgeving betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen is:

De Staatssecretaris bevoegd voor asiel en migratie – vertegenwoordigd door de Directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken – De heer Freddy Roosemont.

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken
Pachecolaan 44
1000 Brussel

3. DE FUNCTIONARIS VOOR DE GEGEVENSBESCHERMING (“DPO”):

Taken van de “DPO”:

De “DPO” kan gecontacteerd worden door de betrokken personen van wie gegevens door de Dienst Vreemdelingenzaken worden verwerkt over alle aangelegenheden die verband houden met de verwerking van hun gegevens, specifiek :

 • over de doeleinden van de gegevensverwerking;
 • de rechtsgrond van de verwerking;
 • de categorieën van verwerkte persoonsgegevens;
 • de categorieën van ontvangers van persoonsgegevens;
 • of persoonsgegevens worden overgedragen aan derde landen en welke de passende waarborgen zijn;
 • de periode van opslag van persoonsgegevens;
 • of er sprake is van geautomatiseerde gegevensverwerking;
 • het recht op rectificatie;
 • het recht op wissing en beperking;
 • het recht op overdraagbaarheid;
 • het recht op bezwaar.

Contactgegevens van de “DPO”:

U kan de “DPO” van de Dienst Vreemdelingenzaken contacteren:

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken
Ter attentie van de ‘Functionaris voor gegevensbescherming’
Pachecolaan 44
1000 Brussel

via e-mail: dpo.dvzoe [at] ibz.fgov.be

4. VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS

De Dienst Vreemdelingenzaken verbindt zich ertoe enkel persoonsgegevens te verwerken die toereikend zijn, ter zake dienend en niet buitensporig in verhouding tot de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld (zie punt 5 hieronder), en ze niet verder te gebruiken op een wijze die onverenigbaar is met die doeleinden.

Behalve de persoonsgegevens die wij rechtstreeks bij u verzamelen, verzamelt de Dienst Vreemdelingenzaken ook bij andere instanties persoonsgegevens over u. Gelet op de ingediende verblijfsaanvraag, kan het gaan om de volgende categorieën van gegevens:[1]

 1. Identificatiegegevens: Persoonlijke identificatiegegevens (naam, titel, adres, vroegere adressen, telefoonnummer, identificatiegegevens toegekend door de Dienst Vreemdelingenzaken, enz.). Identificatiegegevens, andere dan het Rijksregisternummer, uitgegeven door de overheidsdiensten (identiteitskaartnummer, paspoortnummer, rijbewijsnummer, pensioennummer, enz.). Biometrische identificatiegegevens (DNA-gegevens, vingerafdrukken, foto's). Enz.
 1. Financiële bijzonderheden: Financiële identificatiegegevens (bankrekeningnummers, enz.). Inkomsten, bezittingen, totale inkomsten, beroepsinkomsten, spaargelden, enz. Schulden, uitgaven (totale uitgaven, huurgelden, leningen, enz.). Solvabiliteit (beoordeling van de inkomsten, van het financieel statuut, van de solvabiliteit). Uitkeringen, hulp, enz. Bijzonderheden betreffende het pensioen. Enz.
 1. Persoonlijke kenmerken: Persoonlijke bijzonderheden (leeftijd, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, burgerlijke staat, nationaliteit, enz.). Militaire situatie (militair statuur, militair overzicht, enz.). Immigrantenstatuut (bijzonderheden betreffende het visum, arbeidsvergunning, verblijfs- of verplaatsingsbeperkingen, verblijfsrecht, enz.). Enz.
 1. Leefgewoonten: Levensstijl. Bijzonderheden betreffende de reizen en verplaatsingen (inlichtingen betreffende de vroegere verblijven en verplaatsingen, reisvisa, werkvergunningen, enz.). Sociale contacten (vrienden, vennoten, andere betrekkingen dan die met naaste verwanten, enz.). Bezittingen (grond, eigendommen of andere bezittingen). Enz.
 1. Psychische gegevens: Meningen betreffende de persoonlijkheid of het karakter.
 1. Samenstelling van het gezin: Huwelijk of huidige vorm van samenleven (naam van de echtgenote of partner, meisjesnaam van de echtgenote of partner, huwelijksdatum, datum van het samenlevingscontract, aantal kinderen, enz.). Maritaal overzicht (bijzonderheden betreffende de vorige huwelijken of verbintenissen, echtscheidingen, scheidingen, namen van de vroegere partners, enz.). Bijzonderheden betreffende de andere familie- of gezinsleden (kinderen, personen ten laste, andere leden van het gezin, bloedverwanten in zijlijn, ouders en afstammelingen). Enz.
 1. Vrijetijdsbesteding en interesses: Vrijetijdsactiviteiten en interesses (hobby’s, sport, andere interesses).
 1. Lidmaatschappen: Lidmaatschappen (andere dan professionele, politieke of vakbondsmaatschappen) van liefdadigheids- of vrijwilligersorganisaties, clubs, vennootschappen, verenigingen, organisaties, groeperingen, enz.
 1. Gerechtelijke gegevens: Verdenkingen en inbeschuldigingstellingen (verdenking van inbreuken, onderzoeken of rechtsvorderingen, enz.). Veroordelingen en straffen. Gerechtelijke maatregelen (voogdijschap, voorlopig bewindvoerder, internering, plaatsing, enz.). Administratieve sancties. Enz.
 1. Woningkenmerken: Adres waar de woning zich bevindt. Aard van de woning. Duur van het verblijf op dit adres. Huur, lasten. Classificatie van de woning. Enz.
 1. Gegevens betreffende de gezondheid: Lichamelijke gezondheid (medisch dossier, medisch verslag, diagnose-informatie, behandeling, analyseresultaat, handicap of gebrek, dieet, enz.). Bijzondere vereisten in verband met de gezondheid bij de behandeling van een reis. Psychische gezondheid (medisch dossier, medisch verslag, diagnose-informatie, behandelingen, analyseresultaten, enz.). Risicosituaties en risicogedragingen. Genetische gegevens. Gegevens met betrekking tot de zorg (gegevens met betrekking tot de gebruikte middelen en procedures voor de medische en paramedische patiëntenaanpak). Enz.
 1. Studie en opleiding: Academisch curriculum (overzicht van de bezochte scholen, instellingen, universiteiten, aard van de gevolgde cursussen, beoogde diploma's, examenuitslagen, overige behaalde diploma's, beoordeling van de vooruitgang die in de studie wordt gemaakt, enz.). Beroepsbekwaamheid (getuigschriften en beroepsopleidingen, speciale licenties, enz.). Professionele ervaring (beroepsinteresses, onderzoeksinteresses, academische interesses, enz.). Enz.
 1. Beroep en betrekking: Huidige betrekking (werkgever, titel en beschrijving van de functie, graad, datum van aanwerving, werkplaats, specialisatie of type onderneming, werkafspraken en arbeidsomstandigheden, vroegere functies en voorafgaande ervaring, enz.). Beëindiging van de betrekking. Loopbaan (vorige betrekkingen en werkgevers, periodes zonder betrekking, dienstplicht, enz.). Bedrijfsgeneeskunde. Loon (betalingen, salaris, enz.). Enz.
 1. Rijksregisternummer / Identificatienummer van de sociale zekerheid
 1. Raciale of etnische gegevens
 1. Gegevens over het sociale leven
 1. Politieke opvattingen: Politieke overtuigingen, stemvoorkeur. Lidmaatschap van een politieke partij. Politieke functies die worden vervuld. Lidmaatschap van of steun aan belangengroepen of militante organisaties. Enz.
 1. Lidmaatschap van een vakvereniging: Lidmaatschap van een vakbond of een soortgelijke groep. Vervulde functies. Enz.
 1. Filosofische en religieuze overtuigingen
   

 5. DOELSTELLINGEN VAN DE VERWERKING

Conform artikel 6 van de « AVG », zijn de persoonsgegevens doorgegeven door de vreemdeling en de peroonsgegevens die over hem door de Dienst Vreemdelingenzaken zijn verzameld bij derden, noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang, voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de Dienst Vreemdelingenzaken is verleend, te weten: de toepassing van de wetgeving betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Deze gegevens (zie punt 3 hieronder) worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

 1. Het identificeren van buitenlandse onderdanen.
 2. Het verwerken van de verblijfsaanvragen ingediend door de vreemdelingen, zowel bij de Belgische diplomatieke en consulaire posten in het buitenland als rechtstreeks op het grondgebied van het Rijk (bij de gemeentebesturen of bij de Dienst Vreemdelingenzaken).
 3. De toegang tot het Schengengrondgebied en tot het grondgebied van het Koninkrijk België.
 1. Het opsporen van het verblijf van de vreemdelingen die zich op het grondgebied van het Rijk bevinden, inclusief de vasthouding in een gesloten centrum en de verwijdering van het grondgebied van het Rijk.
 2. Het opsporen, vaststellen en opvolgen van de misdrijven bepaald, onder meer, in de wetgeving betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en de wetgeving betreffende de tewerkstelling van buitenlands werknemers.
 3. Het opleggen van de administratieve sancties aan de vreemdelingen en aan de vervoerders die zich niet houden aan de bepalingen van de wetgeving betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
 4. Het beheren van de geschillen in verband met de genomen beslissingen.
 5. Het beheren van de briefwisseling tussen de Dienst Vreemdelingenzaken en de personen, overheden of anderen die zich richten tot de Dienst Vreemdelingenzaken.

 6. ONTVANGERS VAN DE GEGEVENS

De persoonsgegevens die u betreffen en door de Dienst Vreemdelingenzaken zijn verzameld en verwerkt (of ten minste sommige van die gegevens), mogen aan de volgende categorieën van ontvangers worden meegedeeld:

 1. De betrokken persoon, zijn wettelijke vertegenwoordigers.
 2. De beroepsraadgevers (bijvoorbeeld advocaten) van de betrokken persoon of van zijn wettelijke vertegenwoordigers.
 3. De werkgever van de betrokken persoon.
 4. Andere diensten die dicht bij de Dienst Vreemdelingenzaken staan: het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, de gemeentebesturen, de Belgische diplomatieke en consulaire posten in het buitenland, enz.
 5. Federale, gemeenschaps- of gewestelijke overheidsdiensten.
 6. Justitie, politiediensten, inlichtingendiensten.
 7. Sociale zekerheidsinstantie.

7. OVERDRACHT VAN GEGEVENS NAAR DERDE LANDEN

In het kader van zijn opdrachten kan het nodig zijn dat de Dienst Vreemdelingenzaken sommige van uw persoonsgegevens doorgeeft aan landen die niet tot de Europese Unie behoren. Indien het gaat om gegevens die betrekking hebben op de gezondheid van de aanvrager zal de overdracht pas plaatsvinden nadat men het akkoord van de betrokken persoon ontvangen heeft.

De Dienst Vreemdelingenzaken zorgt er, in de mate van het mogelijke, voor dat in de overeenkomsten die hij met derde landen afsluit clausules worden opgenomen waarmee een passend niveau van bescherming van uw persoonsgegevens wordt gegarandeerd. Deze overeenkomsten kunnen worden verkregen bij de DPO van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Bij ontstentenis van een adequaatheidsbesluit en om overeenkomsten te kunnen afsluiten die een passend niveau van bescherming van uw persoonsgegevens garanderen kan de Dienst Vreemdelingenzaken echter, in uitzonderlijke gevallen, sommige persoonsgegevens aan derde landen doorgeven, en dit omdat de uitvoering van het Europees migratiebeleid en het nationaal migratiebeleid een gewichtige reden van openbaar belang, zoals bedoeld in artikel 49 van de AVG, is.

8. BEWAARTERMIJN VAN DE GEGEVENS

In regel bewaart de Dienst Vreemdelingen de door haar verwerkte persoonsgegevens voor een periode van 75 jaar na de opening van een dossier, waarna het dossier overgedragen wordt aan het Rijksarchief met oog op archivering voor historische en wetenschappelijk onderzoek.

Afhankelijk van de bron en specifieke wettelijke kaders kunnen bewaartermijnen afwijken van deze algemene regel.

9. PROCEDURE OM EEN KOPIE TE VRAGEN VAN HET ADMINISTRATIEF DOSSIER

U kan in het kader van de wet van 11.04.1994 op de openbaarheid van bestuur een kopie vragen van uw administratief dossier in beheer van de Dienst Vreemdelingenzaken. Hoe u een kopie opvraagt kan u terugvinden via deze "Mijn dossier".

10. RECHT OP TOEGANG, OP RECHTZETTING, OP WISSING EN OP DE BEPERKING VAN VERWERKINGEN:

 1. Recht op inzage:

U hebt het recht uitsluitsel te bekomen of uw persoonsgegevens door de Dienst Vreemdelingenzaken worden verwerkt, en in bevestigend geval, kan u inzage verkrijgen in:

 • de doeleinden van de gegevensverwerking;
 • de rechtsgrond van de verwerking;
 • de categorieën van verwerkte persoonsgegevens;
 • de categorieën van ontvangers van persoonsgegevens;
 • of persoonsgegevens worden overgedragen aan derde landen en welke de passende waarborgen zijn;
 • de periode van opslag van persoonsgegevens of de hierbij gebruikte criteria;
 • of er sprake is van geautomatiseerde gegevensverwerking;

U kan zich voor deze vragen richten tot de “DPO” van de Dienst Vreemdelingenzaken (zie 3. De functionaris voor gegevensbescherming). Bij twijfel kan worden gevraagd uw identiteit aan te tonen.

 1. Recht op rechtzetting:

U hebt het recht de rechtzetting te vragen van onjuiste persoonsgegevens of onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen.

Indien u zou vaststellen dat de Dienst Vreemdelingenzaken onjuiste persoonsgegevens over u verwerkt heeft of dat deze onvolledig zijn, vragen wij u zich in eerste instantie te richten tot de dienst die uw administratief dossier in beheer heeft, met de vraag onjuiste gegevens recht te zetten of onvolledige gegevens aan te vullen.

Het is mogelijk dat de dienst welke uw dossier beheert, u bijkomende vragen of bewijstukken zal opvragen om uw verzoek te staven.

De contactgegevens van de dienst welke uw dossier beheert, kan u terugvinden op de briefwisseling van de Dienst Vreemdelingenzaken, of via onze website: Contact | IBZ

De Dienst Vreemdelingenzaken stelt de partners waarmee zij de gewijzigde persoonsgegevens deelt in kennis van de aanpassingen, tenzij dit onmogelijk is of onevenredige inspanning vergt.

Indien u nog vragen heeft na contact met de bevoegde diensten, kan u zich richten tot de “DPO” (zie 3. De functionaris voor de gegevensbescherming).

 1. Recht op wissing :

Gezien dat de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de vervulling van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de Dienst Vreemdelingenzaken is opgedragen, beschikt u niet over het recht de wissing van uw persoonsgegevens te vragen en te verkrijgen.

Indien u vragen heeft met betrekking tot het recht op wissing, kan u zich richten tot de “DPO” (zie 3. De functionaris voor de gegevensbescherming).

 1. Recht op beperking:

In bepaalde omstandigheden kan u vragen het gebruik van persoonsgegevens die verwerkt zijn door de Dienst Vreemdelingenzaken te beperken, bijvoorbeeld indien de Dienst Vreemdelingenzaken de juistheid van persoonsgegevens onderzoekt wanneer u de juistheid hiervan betwist (zie B. Recht op rechtzetting).

Indien u de beperking verzoekt van het gebruik van persoonsgegevens in beheer van de Dienst Vreemdelingenzaken, vragen wij u zich in eerste instantie te richten tot de dienst die uw administratief dossier in beheer heeft, met de vraag het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.

Het is mogelijk dat de dienst welke uw dossier beheert, u bijkomende vragen of bewijstukken zal opvragen om uw verzoek te staven.

De contactgegevens van de dienst welke uw dossier beheert, kan u terugvinden op de briefwisseling van de Dienst Vreemdelingenzaken, of via onze website: Contact

De Dienst Vreemdelingenzaken stelt de partners waarmee zij de in gebruik beperkte persoonsgegevens deelt in kennis van de beperking, tenzij dit onmogelijk is of onevenredige inspanning vergt.

Indien u nog vragen heeft na contact met de bevoegde diensten, kan u zich richten tot de “DPO”  (zie 3. De functionaris voor de gegevensbescherming).

 1. Recht op overdraagbaarheid:

Gezien de Dienst Vreemdelingenzaken uw persoonsgegevens niet verwerkt op basis van uw toestemming of in de uitvoering van een contract, is het recht op overdraagbaarheid niet van toepassing. Ten gevolge hiervan beschikt u niet over het recht van de Dienst Vreemdelingenzaken uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen met het oog deze over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Indien u vragen heeft met betrekking tot het recht op overdraagbaarheid, kan u zich richten tot de “DPO”  (zie 3. De functionaris voor de gegevensbescherming).

 1. Recht op bezwaar:

U kan bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens indien de verwerking als basis voor de verwerking de noodzaak inroept voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag.

De Dienst Vreemdelingenzaken kan zich hier echter tegen verzetten indien er dwingende gerechtvaardigde gronden bestaan voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van persoonsgegevens in beheer van de Dienst Vreemdelingenzaken, vragen wij u zich in eerste instantie te richten tot de dienst die uw administratief dossier in beheer heeft.

De contactgegevens van de dienst welke uw dossier beheert, kan u terugvinden op de briefwisseling van de Dienst Vreemdelingenzaken, of via onze website:Contact

Indien u nog vragen heeft na contact met de bevoegde diensten, kan u zich richten tot de “DPO”  (zie 3. De functionaris voor de gegevensbescherming).

11. ANTWOORD EN ANTWOORDTERMIJNEN

Indien u zich beroept op het recht op inzage, het recht op rectificatie, het recht op wissing, het recht op beperking of het recht op bezwaar ontvangt u binnen een maand na ontvangst van het verzoek informatie over het gevolg dan aan uw verzoek is gegeven. Deze termijn kan met een bijkomende twee maanden worden verlengd, afhankelijk van de complexiteit van uw verzoek of het aantal lopende verzoeken. U krijgt bericht van een dergelijke verlenging van de antwoordtermijn.

Indien geen gevolg wordt gegeven aan uw verzoek, ontvangt u hiervan bericht voorzien van een motivatie, uiterlijk één maand na ontvangst van uw verzoek. U beschikt dan over de mogelijkheid klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit en beroep in te dienen bij de rechter.

12. KLACHT INDIENEN BIJ DE NATIONALE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT

Indien u meent dat de Dienst Vreemdelingenzaken uw persoonsgegevens niet verwerkt overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016, kan u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Meer informatie hierover kan u terugvinden op de website van de Autoriteit: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel

E-mail: contact@apd-gba.be

T: +32 2 274 48 00