De gezinshereniger is onderdaan van een derde land

 

Deze pagina verschaft informatie over de voorwaarden die moeten worden vervuld, en de documenten die moeten worden voorgelegd, door de familieleden van een onderdaan van een derde land die hem wensen te vergezellen of zich bij hem wensen te voegen in België om er als gezin te wonen.

Onder "onderdaan van een derde land" verstaat men een vreemdeling die noch de nationaliteit van één van de lidstaten van de Europese Unie of de Schengenzone, noch de nationaliteit van een geassocieerd land van de Europese Unie (IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland) bezit.  

Vanwege de situatie van de gezinshereniger in België kunnen bepaalde familieleden bijzondere voorwaarden genieten. Het gaat met name om de familieleden van een hooggekwalificeerde werknemer, of van een vreemdeling die de status van langdurig ingezetene in een andere staat van de Europese Unie bekomen heeft., of van een vreemdeling aan wie België de vluchtelingenstatus of subsidiaire bescherming heeft toegekend. 

De gezinshereniger is onderdaan van een derde land: