DNA-Test

 

Deze pagina is bestemd voor de personen die van de Dienst Vreemdelingenzaken een brief ontvangen hebben waarin ze worden uitgenodigd om deel te nemen aan een beveiligde DNA-procedure die werd ingevoerd door de Dienst Vreemdelingenzaken en de FOD Buitenlandse Zaken, in het kader van een visumaanvraag gezinshereniging.

De personen wordt aanbevolen om de instructies in deze brief en de op deze pagina gepubliceerde informatie aandachtig te lezen vooraleer ze hun documenten doorsturen en zo hun DNA-procedure activeren. Ze maken het mogelijk om de DNA-procedure beter te begrijpen en bieden een antwoord op de meeste algemene vragen.

Wij benadrukken dat deze DNA-procedure wordt voorgesteld door de Dienst Vreemdelingenzaken ná een volledig onderzoek van de visumaanvraag. U kunt dus niet voor deze procedure kiezen om gemakkelijkheidsredenen, bijvoorbeeld in de plaats van de gebruikelijke stappen die moeten worden ondernomen voor het bekomen van een uittreksel van de geboorteakte.

In het kader van een visumaanvraag zijn een hele reeks documenten vereist maar voor een kind dat zijn moeder of vader wil vervoegen, blijft het essentiële document de geboorteakte, die dient als bewijs van de leeftijd en de verwantschap. Indien u wordt uitgenodigd voor een informatiesessie over de DNA-procedure, wil dat zeggen dat de geboorteakte die werd voorgelegd bij de indiening van de visumaanvraag gezinshereniging niet werd aanvaard en de visumaanvraag werd geweigerd, onder voorbehoud van een DNA-test.

Wij stellen u enkel een DNA-test voor indien de visumaanvrager de wettelijk bepaalde leeftijd voor gezinshereniging niet overschrijdt en indien de rest van het dossier in orde is. Om de leeftijd van de visumaanvrager te bepalen baseren wij ons op de informatie waarover we beschikken. Alle overige voorwaarden voor gezinshereniging moeten met andere woorden vervuld zijn.

Dat kan in verschillende situaties. Zonder in detail te treden volgen hieronder enkele voorbeelden:

  • De aanvrager ontvlucht een land in oorlog. Hij heeft vóór hij is gevlucht geen akten van de burgerlijke stand kunnen meenemen of de registers van de burgerlijke stand werden vernietigd. Hij bevindt zich in een vluchtelingenkamp en beschikt over geen enkel bewijs van verwantschap.
  • In de geboorteakte staan fouten of werden doorhalingen aangebracht.
  • De geboorteaangifte gebeurde laattijdig (bijvoorbeeld aan de hand van een vervangend vonnis). Aan dit soort verklaringen kan geen geloof worden gehecht en het administratief dossier van de te vervoegen persoon in België bevat geen enkel element dat de Dienst Vreemdelingenzaken kan helpen om de verwantschap vast te stellen.
  • De geboorteaangifte, laattijdig of niet, is tegenstrijdig met inhoud van het administratief dossier van de te vervoegen persoon in België (Bijvoorbeeld: de ouder heeft in zijn asielaanvraag verklaard dat zijn kind overleden is of heeft verklaard andere kinderen te hebben, maar niet de visumaanvrager die in die tijd nochtans reeds geboren was...).

Tijdlijn

Fase 1 – Opstarting van de DNA-procedure vanuit België

U ontvangt de opstartingsbrief in de taal van het gewest waarin u officieel gedomicilieerd bent (Frans of Nederlands), maar de instructies in de brief zijn in 3 talen opgesteld: Frans - Nederlands en Engels.

Wanneer u onze brief ontvangt, moet u als volgt te werk gaan: :

Een vooraf ingevulde bijlage 3 (toestemmingsformulier voor de genetische test) en een overschrijvingsformulier zijn bij deze brief gevoegd.

U moet de geel gemarkeerde delen van bijlage 3 invullen: plak uw kleurenpasfoto op het document en vermeld uw telefoonnummer, e-mailadres, identiteitskaartnummer, datum en handtekening.

U scant alles in kleur in (of fotografeert het in kleur) en stuurt de ingevulde en ondertekende bijlage 3 + een recto-verso kopie van uw identiteitskaart + uw betalingsbewijs (indien u al betaald heeft) alleen per e-mail naar de mailbox gh.dna [at] ibz.fgov.be. Er wordt geen rekening gehouden met documenten die wij via de gewone post of via fax of via een ander mailadres ontvangen.

Zodra uw e-mail ontvangen wordt, activeert de DNA-sectie uw DNA-procedure en worden de diplomatieke post en het DNA-laboratorium van het Erasmusziekenhuis op de hoogte gebracht.

Meer in het bijzonder wat de betaling betreft: U mag de analysekosten onmiddellijk betalen, of  binnen de zes maanden na de datum van de verzending van de brief. De DNA-analyse kost 242 euro (€) per persoon  (geïndexeerd bedrag op 01/03/2022). Het minimumbedrag is dus steeds 484 euro: 242 euro voor de ouder in België en 242 euro voor het kind dat het visum aanvraagt. Indien de test wordt voorgesteld voor meerdere kinderen, zal het bedrag stijgen (242 euro voor de ouder in België + 242 euro vermenigvuldigd met het aantal kinderen).  Indien u, in uitzonderlijke en gemotiveerde omstandigheden, echter meer dan zes maanden tijd nodig heeft om de som te verzamelen, moet u ons laten weten dat u de procedure wenst verder te zetten. Immers, als we geen bericht van u ontvangen, wordt uw dossier na zes maanden geklasseerd en de DNA-procedure definitief afgesloten.

Fase 2 – de afname van het DNA-staal op de ambassade / het consulaat

In geval van betaling (zelfs gedeeltelijk) wordt de diplomatieke post verwittigd dat de bloedafname van uw familie mag gebeuren. In functie van de gezondheidssituatie in het land, die elke week herzien wordt, en zijn planning zal de post beslissen wanneer de afname kan plaatsvinden. Noch de DNA-sectie, noch Erasmus kunnen op dit niveau helpen.  Elke vraag om informatie met betrekking tot de bloedafname van de aanvragers of elke vraag om een afspraak moet uitsluitend gericht worden aan de diplomatieke post (het e-mailadres is opgenomen in de activatie e-mail voor de DNA-procedure).

Op de dag van de afname moet de aanvrager over een klein bedrag in lokale munt beschikken om de arts of verpleegkundige die de bloedafname uitvoert te betalen. Dit bedrag verschilt van land tot land.  Voor de praktische modaliteiten wordt dus aanbevolen om de site van de bevoegde ambassade/de bevoegde post te raadplegen.

Het is niet nodig om nuchter zijn voor dit soort afnames. Het zijn geen « klassieke » bloedafnames; er worden slechts enkele bloeddruppels afgenomen met een eenvoudige vingerprik (zoals bij een diabetes-patiënt).

In een fractie van een seconde kunnen via de vingerprik, op een totaal pijnloze manier, enkele bloeddruppels afgenomen worden, die worden overgebracht op een FTA-kaart (« vloeipapier »).  Deze FTA-kaart wordt in een verzegelde enveloppe gesloten met een begeleidend protocol, ingevuld door de erkende arts die de afname heeft uitgevoerd en waarop een recente foto van de aanvrager en een identificatie-barcode worden aangebracht. Deze verzegelde enveloppe wordt per diplomatieke koffer naar de FOD Buitenlandse Zaken in Brussel gestuurd en vervolgens naar het Erasmusziekenhuis.

Fase 3 – de afname van het DNA-staal in het Erasmusziekenhuis

Zodra het Erasmusziekenhuis de afnames van uw familie en de volledig betaling van de analysekosten ontvangen heeft, zal het ziekenhuis u telefonisch contacteren om een afspraak vast te leggen voor uw bloedafname. Gelieve dus geen contact met het ziekenhuis op te nemen, tenzij de verzendingstermijnen ongewoon lang lijken (meer dan 3 weken) of als uw telefoongegevens gewijzigd zijn.

Opgelet: indien het bedrag van de analyse in deze fase nog niet volledig werd betaald, wordt de bloedafname van de ambassade / het consulaat in het Erasmusziekenhuis opgeslagen en wordt uw afspraak uitgesteld tot wanneer het bedrag van de analyse volledig is betaald. 

SAMENGEVAT: :

  1. Verzending van de gescande documenten (alleen per e-mail) naar gh.dna [at] ibz.fgov.be ()
  2. Activatie van de DNA-procedure (de DNA-sectie verwittigt Erasmus en de diplomatieke post)
  3. Bloedafname op de diplomatieke post alleen op afspraak, in geval van betaling, zelfs gedeeltelijke. Elke vraag om informatie moet uitsluitend aan de diplomatieke post worden gericht.
  4. Verzending van de bloedafnames door de post naar het Erasmusziekenhuis (kan 2 tot 3 weken duren).
  5. Bij ontvangst van de afnames en onder voorbehoud van de betaling van het volledig bedrag, neemt het Erasmusziekenhuis telefonisch contact met u op om een afspraak vast te leggen.

 

Fase 4 – de DNA-analyse

Vanaf het ogenblik dat alle bloedstalen in het Erasmusziekenhuis zijn, duurt het 4 à 6 weken tot het resultaat van de analyse bekend is.

Het ziekenhuis deelt het resultaat van de analyse mee aan de Dienst Vreemdelingenzaken per mail en bezorgt u het volledige rapport van de DNA-analyse (met identificatie van de personen en de afnames, het resultaat en zo voort) per post. De Dienst Vreemdelingenzaken houdt dus geen gegevensbank bij van de genetische resultaten.

Er kunnen zich twee mogelijkheden voordoen:

- Het resultaat is positief (tot op 99,99999...%): het visum wordt meteen toegestaan, behalve indien ondertussen nieuwe elementen wijzen op fraude in de procedure (identiteitsfraude, valse documenten...). Deze beslissing wordt u meegedeeld per mail en per post.

- Het resultaat is negatief (tot op 100%): er kan geen visum worden toegestaan. Er wordt wel systematisch een tegenexpertise uitgevoerd met het tweede DNA-staal dat werd afgenomen vooraleer het resultaat wordt meegedeeld.

Een negatief resultaat van de DNA-analyse kan verschillende oorzaken hebben: relatieproblemen en ontrouw, verkeerde inschatting van het begin van de zwangerschap door gebrek aan medische opvolging, verkrachting of poging om een collateraal familielid (broer, nicht, neef...) te laten doorgaan voor zijn eigen kind.

Hoe dan ook, de uitsluiting van het ouderschap zal steeds door het Erasmus-ziekenhuis kunnen worden vastgesteld.

Documenten

  1. Tijdlijn DNA107.6 KB