Flash

Overeenkomstig artikel 47/5, § 8, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen zijn op 31 maart 2022 de volgende verblijfsdocumenten afgeleverd aan een onderdaan van het Verenigd Koninkrijk of één van zijn familieleden, automatisch vervallen:

  • de geldige verklaring van inschrijving (bijlage 8 of E kaart);
  • de geldige verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie (E of F kaart);
  • het geldig document ter staving van duurzaam verblijf (E+ kaart);
  • de geldige duurzame verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie (bijlage 8bis, E+ of F+ kaart).

Sinds 1 januari 2021 kunnen onderdanen van het Verenigd Koninkrijk en hun familieleden immers geen rechten meer genieten die enkel voorzien zijn voor Unieburgers en hun familieleden. De houders van bovenstaande documenten konden deze na de Brexit tijdelijk verder gebruiken om aan te tonen dat zij potentiële begunstigden van het terugtrekkingsakkoord waren in afwachting van het indienen van hun aanvraag. Sinds het einde van de aanvraagperiode (op 31 december 2021) hebben onderdanen van het Verenigd Koninkrijk en hun familieleden die geen stappen hebben ondernomen om hun verblijfssituatie naar aanleiding van de Brexit in orde te brengen, geen recht op verblijf meer in België. Zij die tijdig hun aanvraag hadden ingediend konden in afwachting van hun nieuwe kaart nog even hun vorig verblijfsdocument gebruiken in de praktijk. Vanaf 31 maart 2022 is ook hier een einde aan gekomen en vervallen alle verblijfsdocumenten afgeleverd voor 1 januari 2021 aan onderdanen van het Verenigd Koninkrijk en hun familieleden op grond van het Unierecht. De betrokken personen werden hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht.

Indien zij toch hun verblijf in België willen verderzetten, raden wij hen aan zich zo snel mogelijk aan te melden bij de gemeente.

Op 31 januari 2020 om middernacht verliet het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie. Om de terugtrekking zo vlot mogelijk te laten verlopen, werd een terugtrekkingsakkoord goedgekeurd aan beide zijden van het kanaal.

Het terugtrekkingsakkoord heeft tot doel ook na de overgangsperiode (van 1 februari 2020 tot en met 31 december 2020) de verworven rechten van de Britse onderdanen en hun familieleden die voor het einde van de overgangsperiode in de Europese Unie verbleven of er als Britse grensarbeider actief waren, te vrijwaren.

Alle Britten en hun familieleden die wouden genieten van de bescherming die het terugtrekkingsakkoord biedt, moesten een aanvraag indienen voor de status van begunstigde van het terugtrekkingsakkoord binnen de daarvoor voorziene aanvraagperiode (van 1 januari 2021 tot 31 december 2021). Tot dan werden hun (verblijfs)rechten automatisch beschermd.

Ondertussen is zowel de overgangsperiode als de aanvraagperiode voorbij. 

Vanaf 1 januari 2022 kunnen enkel de Britten en hun familieleden die in het bezit zijn van een geldige bijlage 56/57 of een M/N-kaart nog genieten van de bescherming die het terugtrekkingsakkoord biedt.

Het is nog steeds mogelijk om een aanvraag in te dienen na de aanvraagperiode, dus na 31 december 2021, maar in dat geval moet aangetoond worden dat er redelijke gronden zijn voor het niet in acht nemen van de uiterste termijn van de aanvraagperiode. Deze gronden moeten meegedeeld worden bij het indienen van de aanvraag.

Bepaalde familieleden kunnen daarenboven de Britse begunstigde van het terugtrekkingsakkoord na het einde van de aanvraagperiode komen vervoegen. Zij moeten geen redelijke gronden aantonen waarom ze hun aanvraag niet hebben ingediend tijdens de aanvraagperiode voor zover zij hun aanvraag indienen binnen de 3 maanden na hun aankomst in België. U kan HIER meer informatie vinden.

Alle Britten en hun familieleden die niet worden beschermd door het terugtrekkingsakkoord, moeten dezelfde regels volgen als andere onderdanen van een derde land. U kan HIER meer informatie vinden.