Voldoende huisvesting

[Artikel 10, §2, tweede lid, of 10bis, §1, eerste lid, tweede streepje, of 10bis, §2, eerste lid, tweede streepje, of 40ter, §2, tweede lid, 2°, van de wet van 15 december 1980]

De gezinshereniger moet bewijzen dat hij over voldoende huisvesting beschikt om het familielid of de familieleden dat of die een aanvraag indient (indienen) om hem te vervoegen te ontvangen. Deze huisvesting moet voldoen aan de voorwaarden die opgelegd worden aan een gebouw dat als hoofdverblijfplaats wordt verhuurd, zoals voorzien wordt in artikel 2 van Boek III, Titel VIII, Hoofdstuk II, Afdeling 2, van het Burgerlijk Wetboek.

Hoe kan het bewijs worden geleverd dat de gezinshereniger over voldoende huisvesting beschikt ?

  • De gezinshereniger is een Belg

Het bewijs kan door elk bewijsmiddel worden geleverd (bv. bv. huurcontract, plaatsbeschrijving, attest van MyRent, bankattesten met betrekking tot de hypothecaire lening, attest van de betaling van de onroerende voorheffing,).

  • De gezinshereniger is een onderdaan van een derde land die wettelijk in België verblijft

Het bewijs kan worden geleverd met een kopie van de notariële eigendomstitel van de woning die als de hoofdverblijfplaats van de gezinshereniger dient, of met een kopie van het geregistreerd huurcontract dat betrekking heeft op de woning die als zijn hoofdverblijfplaats dient.

Let op: Het attest van MyRent is niet voldoende bewijs. De aanvrager moet een huurcontract en een bewijs van registratie van de huurconract voorleggen. 

De procedure voor de registratie van de huur wordt beschreven op deze pagina : Registratie van het huurcontract | Belgium.be

Indien de gezinshereniger eigenaar is van de woning die als zijn hoofdverblijfplaats dient, worden ook de bankattesten met betrekking tot de hypothecaire lening als bewijs van huisvesting aanvaard, op voorwaarde dat de naam van de gezinshereniger vermeld wordt op deze attesten en het adres van het goed overeenkomt met het adres van de woonplaats dat in het Rijksregister vermeld wordt.

Een attest met betrekking tot de betaling van de onroerende voorheffing (kadastraal inkomen) wordt eveneens aanvaard, op voorwaarde dat het adres van het goed overeenkomt met het adres van de woonplaats dat in het Rijksregister vermeld wordt.

 

Nuttige info :Deze bewijzen zullen niet aanvaard worden indien de woning onbewoonbaar werd verklaard.

Uitzonderingen:

In de volgende situaties moet de gezinshereniger niet bewijzen dat hij over voldoende huisvesting beschikt:

  • De gezinshereniger is een minderjarig Belgisch kind ;
  • De gezinshereniger geniet internationale bescherming die door België werd toegekend, op voorwaarde dat de bloed- of aanverwantschapsband reeds voor zijn aankomst in België bestond en dat de gezinshereniging binnen het jaar (12 maanden) na de beslissing van het CGVS om de internationale bescherming toe te kennen aangevraagd wordt ;
  • De gezinshereniger is een hooggekwalificeerde werknemer (H-kaart), op voorwaarde dat de gezinscel reeds in een andere staat van de Europese Unie gevormd is ;
  • De aanvrager legt een verblijfsvergunning langdurig ingezetene - EU of een verblijfstitel die afgegeven werd door de staat die de status van langdurig ingezetene heeft toegekend aan de gezinshereniger voor, evenals het bewijs dat de aanvrager als gezinslid van de gezinshereniger in deze staat verblijft.