[Artikel 58 van de wet van 15 december 1980]

Deze pagina is bestemd voor de vreemdelingen die, in de hoedanigheid van regelmatig student, ingeschreven zijn, of gemachtigd zijn om zich in te schrijven, voor een programma van cursussen in het universitair of niet-universitair hoger onderwijs (hogescholen) dat leidt tot het bekomen van een erkend diploma of getuigschrift. Deze pagina is ook bestemd voor de vreemdelingen die een op dit hoger onderwijs voorbereidend jaar willen volgen.

Een machtiging om meer dan 90 dagen in België te verblijven moet worden aangevraagd bij de Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor het land waar de vreemdeling verblijft (aanvraag voor een visum D). In bepaalde situaties kan de machtiging tot verblijf in België worden aangevraagd (verblijfsaanvraag).

Vanaf 15 augustus 2021 komt de vreemdeling die in het bezit zijn van een verblijfsvergunning en die in België afstuderen in het academiejaar 2020-2021 met minstens een graduaats-, bachelor- of masterdiploma in aanmerking voor een verblijf van 12 maanden om werk te zoeken in België of een zelfstandige activiteit uit te oefenen. Ook een vreemdeling die zijn diploma behaalde in het buitenland maar een periode in België studeerden in kader van een mobiliteitsprogramma, komt in aanmerking. [Lees hier meer].

De vreemdelingen die ingeschreven zijn aan een privé-instelling voor hoger onderwijs, die dus niet georganiseerd, erkend of gesubsidieerd wordt door de Belgische overheid, kunnen ook een machtiging om meer dan 90 dagen in België te verblijven aanvragen, maar ze zullen niet over het studentenstatuut beschikken, omdat het diploma of getuigschrift dat op het einde van hun cursus wordt afgegeven niet zal worden erkend.  [Lees hier meer].

Onder voorbehoud van de programma's voor de uitwisseling van studenten maakt een inschrijving in het secundair onderwijs het ten slotte niet mogelijk om een machtiging tot verblijf te bekomen.