Bevel om het grondgebied te verlaten

Op het Belgisch grondgebied wordt de controle van buitenlandse onderdanen uitgeoefend door de politiediensten, de sociale inspecties en de Federale Overheidsdienst Financiën. Elke administratieve beslissing in verband met hun verblijf wordt door de Dienst Vreemdelingenzaken genomen.

Wanneer de politiediensten in België een persoon controleren, nemen ze in eerste instantie contact op met de Dienst Vreemdelingenzaken, zodat de Dienst Vreemdelingenzaken een administratieve beslissing kan nemen. De Dienst Vreemdelingenzaken bestudeert het dossier op basis van het administratief verslag dat door de politiediensten werd opgesteld, controleert de verblijfssituatie van de vreemdeling, neemt een beslissing en geeft zo snel mogelijk instructies aan de politie. Indien het zo blijkt te zijn dat het verblijf van de vreemdeling onwettig is zal één van de volgende beslissingen worden genomen. Deze beslissingen zullen aan de politiedienst worden doorgegeven en zullen aan de betrokkene moeten worden betekend :

- vrijlating;

- , of bevestiging van een eerder betekend bevel om het grondgebied te verlaten;

vasthouding in een gesloten centrum of een woonunit, in geval van gezinnen met minderjarige kinderen, met het oog op de verwijdering;

- overbrenging naar een open centrum voor de . De Dienst Voogdij van de Federale Overheidsdienst Justitie is verplicht om deze personen op te volgen.

Elke administratieve beslissing is ondergeschikt aan een gerechtelijke beslissing. De beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken wordt pas wanneer de magistraat beslist om de onwettig verblijvende vreemdeling niet op basis van de door de vreemdeling gepleegde misdrijven te arresteren.

De strategie van België bestaat erin om meer en intensiever in te zetten op . Vanaf de afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten wordt ingezet op een aanklampende en effectieve begeleiding naar terugkeer, enerzijds vrijwillige terugkeer en, anderzijds, wanneer de vreemdeling blijft weigeren om vrijwillig gevolg te geven aan het bevel, zal worden ingezet op gedwongen terugkeer.

Wanneer een bevel om het grondgebied te verlaten aan een vreemdeling betekend wordt, ontvangt hij duidelijke en concrete informatie over het verloop van de procedures, vrijwillige terugkeer en het risico op gedwongen terugkeer.

 

U kreeg een bevel om het grondgebied te verlaten. Dit betekent dat u België moet verlaten. Maar wat moet u juist doen?

Ten laatste op de datum die vermeld staat op het ‘Bevel om het grondgebied te verlaten’ zou u België moeten verlaten hebben.

Het meest evidente en makkelijkst  te  organiseren  is om terug te keren naar uw land van herkomst. U kunt ook naar een ander land reizen, maar enkel wanneer u geldige documenten in uw bezit heeft om tot dit land te worden toegelaten en de toestemming om terug te keren naar dit land nog geldig is.

Als u niet langer in het bezit bent van uw identiteits- documenten om terug te keren naar uw land van herkomst, moet u eerst en vooral naar uw ambassade van uw land van herkomst gaan. Zij kunnen u een pas- poort of een reisdocument bezorgen. Indien u problemen ondervindt, kan één van de vermelde contacten u verder helpen.

Als u het land niet verlaat met uw eigen middelen of vrijwillig, kan de politie u aanhouden. De Dienst Vreemdelingenzaken kan beslissen om u op te sluiten in een gesloten centrum of in een woonunit, in afwachting van de organisatie van uw reis naar uw land van herkomst of een . Indien u het niet respecteert, kan u bovendien het voorwerp uitmaken van een . Dit verbod wil zeggen dat u gedurende een periode van 3 tot 20 jaar de toegang tot het grondgebied van de lidstaten kan worden ontzegd. U zal geseind worden in heel het Schengengebied.

U moet zelf uw reis bekostigen, maar in het geval dat dit niet mogelijk is, kan u ondersteuning vragen van het programma voor . Dit programma zal u voorzien in een terugkeerticket met dezelfde voorwaarden als een normale reiziger, begeleiding op de luchthaven van vertrek en op

de meeste transit- en aankomst luchthavens (indien de terugkeer per vliegtuig gebeurt) en eventueel een bijkomende begeleiding.

Indien u hier wenst op te doen of meer informatie over de vrijwillige terugkeer wenst, aarzel dan niet om    te  contacteren:  0032  800/32  745. U kan ook contact opnemen met een lokale in uw buurt.

Indien u er voor kiest om met eigen middelen terug te keren, moet u uw vertrek signaleren aan de Belgische autoriteiten. Om dit te doen, moet u uw origineel overhandigen aan de federale politie tijdens het overschrijden van de grens. Indien u bij het verlaten van België geen Belgische grenspost tegenkomt, moet u het bewijs geven van uw vertrek (bijvoorbeeld een kopie van de op uw paspoort staande uitreisstempel) per email opvolgingBGV [at] ibz.fgov.be

Er bestaan beroepsprocedures tegen de negatieve beslissingen met bevel. Deze beroepsprocedures staan beschreven onderaan de beslissing. Uw advocaat kan u advies verlenen betreffende het beroep. Indien u niet zelf beschikt over een advocaat, kan u zich wenden tot een lokaal bureau voor (gratis) juridische bijstand.

Weinig beroepsprocedures schorten de beslissing tot het verlaten van het grondgebied op. In geval van een opschortend zal er, in afwachting van een definitieve beslissing, op instructie van de Dienst Vreemdelingenzaken door de gemeente waar u woonachtig bent een tijdelijk verblijfsdocument ( ) aan u afgeleverd worden.

In de andere gevallen zal u geen enkel tijdelijk verblijfsdocument toegekend worden en moet u, zelfs indien u een beroep heeft ingediend, alsnog het grondgebied verlaten. In bepaalde omstandigheden kan u een preventieve maatregel worden opgelegd, dit staat aangegeven in het , waaraan u moet voldoen.

 

Hebt u zwart of illegaal gewerkt? Werd u slachtoffer van een arbeidsongeval? Werd u niet betaald of ontving u minder dan het wettelijke minimumloon?

U kan uw loon nog krijgen en ook uw arbeidsongeval nog aangeven bij de Algemene Directie Toezicht op de Sociale wetten. U kan dat ook anoniem doen en in alle vertrouwen. Indien uw werkprestaties voldoende kunnen bewezen worden, dan kan die dienst tussenkomen om de werkgever het loon te laten betalen dat hij u nog verschuldigd is. Deze dienst helpt u ook om bij een arbeidsongeval het nodige te doen.   U kan hiervoor terecht bij www.meldpuntsocialefraude.belgie.be

 

Dienst Vreemdelingenzaken 

Infodesk 02/488.80.00
Infodesk [at] ibz.fgov.be
www.dofi.fgov.be

Ondersteuning bij vertrek

02/488.97.77
vrijwilligeterugkeer [at] fedasil.be

Fedasil

0032/80032745

www.voluntaryreturn.be
www.vrijwilligeterugkeer.be

Ambassades

Om de contactgegevens van uw ambassade te vinden www.diplomatie.belgium.be