Onwettig verblijf

Hier vindt u informatie over de manier waarop België de terugkeer naar hun land van herkomst van vreemdelingen die onwettig op het Belgisch grondgebied verblijven aanpakt.

Er zijn verschillende vormen van onwettig verblijf, bijvoorbeeld:

  • een vreemdeling die in België verblijft wanneer zijn visum niet meer geldig is;
  • een vreemdeling die niet aan de visumplicht onderworpen is en die gedurende een periode van 180 dagen meer dan 90 dagen in België verblijft;
  • een afgewezen verzoeker die na afloop van de opgelegde termijn in België blijft;
  • een student die na het einde van zijn studies niet naar zijn land van herkomst terugkeert;
  • een vreemdeling die het grondgebied op onregelmatige wijze betreedt of er op onwettige wijze verblijft.

De vaststelling dat een vreemdeling onwettig in het land verblijft, wordt in principe gevolgd door een bevel om het grondgebied te verlaten. Het is een document waarin staat dat de vreemdeling het grondgebied van België binnen een bepaalde termijn moet verlaten.

Vreemdelingen die een ontvangen, worden geacht om in eerste instantie vrijwillig terug te keren. Indien dat nodig is, verleent de overheid hulp in het kader van deze terugkeer. De Belgische regering geeft voorrang aan de vrijwillige terugkeer van onwettig verblijvende vreemdelingen. Indien de vreemdelingen weigeren om het grondgebied te verlaten, kunnen ze gearresteerd worden door de politie en door de Dienst Vreemdelingenzaken, met het oog op hun effectieve verwijdering, opgesloten worden in een gesloten centrum. In dat geval spreken we over gedwongen terugkeer.

In deze rubrieken vindt u informatie over wat u dient te doen als u een dergelijk bevel hebt gekregen, welke rechten en plichten (zoals de medewerkingsplichtu heeft, de begeleiding die voorzien is, de voordelen van een snel vertrek, identificatie en pre-identificatie, hoe de terugkeer georganiseerd wordt.

Indien een bevel om het grondgebied te verlaten niet wordt opgevolgd, kan de Dienst Vreemdelingenzaken de terugkeer gedwongen uitvoeren. Hoe dat gaat en wat detentie inhoudt, leest u hier.

Naast een bevel om het grondgebied te verlaten, kan ook een inreisverbod worden afgeleverd.

De wet van 15 december 1980 voorziet ook de mogelijkheid om het verblijf te beëindigen van elke persoon die een verblijfsvergunning bekomen heeft, voor zover die persoon een ernstig gevaar voor de openbare orde of de nationale veiligheid vormt.

Welke beroepsmogelijkheden er zijn, leest u hier.