De situatie na de aanvraagperiode (vanaf 1 januari 2022)

Indien u uw aanvraag niet binnen de aanvraagperiode heeft kunnen indienen moet u naast de bewijzen van toepassing op uw categorie (zie procedures) ook aantonen dat het voor u niet mogelijk was uw aanvraag in te dienen voor het einde van de aanvraagperiode. De Dienst Vreemdelingenzaken zal eerst nagaan of u niet in staat was om uw aanvraag in te dienen voor het einde van de aanvraagperiode eer de overige voorwaarden worden nagekeken. Indien de Dienst Vreemdelingenzaken van oordeel is dat u uw aanvraag had kunnen indienen tijdens de aanvraagperiode kan uw aanvraag worden geweigerd.

Britse onderdanen en hun familieleden die begunstigde zijn van het terugtrekkingsakkoord kunnen na vijf jaar ononderbroken legaal verblijf in België genieten van het duurzaam verblijfsrecht. Zowel de periodes van legaal verblijf voor als na de overgangsperiode worden meegeteld. De tijdelijke afwezigheden die geen invloed hebben op het behoud van het verblijfsrecht van de begunstigde van het terugtrekkingsakkoord die in België verblijft hebben eveneens geen invloed op het bekomen van een duurzaam verblijfsrecht na een periode van vijf jaar legaal verblijf.

De volgende tijdelijke afwezigheden hebben geen invloed op het behoud van uw verblijfsrecht:

•           tijdelijke afwezigheden van maximaal zes maanden per jaar;

•           afwezigheden van langere duur voor de vervulling van militaire verplichtingen;

•           een afwezigheid van ten hoogste 12 achtereenvolgende maanden om belangrijke redenen zoals zwangerschap en bevalling, ernstige ziekte, studie of beroepsopleiding;

•           uitzending om werkzaamheden te verrichten in het buitenland.

Eens bekomen zal u uw duurzaam verblijfsrecht slechts verliezen wanneer u voor een ononderbroken periode van meer dan vijf jaar afwezig bent uit België.

Verder kan u net zoals burgers van de Unie uw verblijfsrecht verliezen omwille van redenen van openbare orde of nationale veiligheid.

Ook indien u voor langere periode uw werk verliest en ten last komt van de sociale zekerheid, kan u uw verblijfsrecht beëindigd zien. Dit is dezelfde regel als voor Unieburgers.

In bepaalde gevallen wordt uitzonderlijk reeds vóór de periode van vijf jaar ononderbroken verblijf een duurzaam verblijfsrecht toegekend. Het gaat om dezelfde gevallen als voor Unieburgers.