die meerderjarig is (artikel 40ter)

 

[Artikel 40ter, §2 van de wet van 15 december 1980]

Een Belg die zijn recht op vrij verkeer niet uitoefent of niet heeft uitgeoefend, kan zich in België laten vergezellen of vervoegen door:  

  • zijn/haar echtgenoot;
  • de vreemdeling met wie een geregistreerd partnerschap gesloten werd dat als gelijkwaardig beschouwd wordt met het huwelijk in België (gelijkgestelde partner);
  • de vreemdeling met wie hij door middel van een wettelijk geregistreerd partnerschap verbonden is (wettelijke partner);
  • zijn/haar bloedverwanten in neergaande lijn;
  • de bloedverwanten in neergaande lijn van zijn/haar echtgenoot of partner.

Het recht op gezinshereniging moet worden erkend indien bovengenoemde familieleden met documenten aantonen dat aan de voorwaarden voor gezinshereniging is voldaan.

Deze voorwaarden worden bepaald door de band tussen de Belg en de vreemdeling die hem wil vergezellen of zich bij hem wil voegen in België (huwelijk, partnerschap, afstamming).

 

Het recht op gezinshereniging van de echtgenoot van een Belg die zijn recht op vrij verkeer niet uitoefent of heeft uitgeoefend, moet worden erkend indien hij met documenten aantoont dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

Huwelijk en partnerschap dat als gelijkwaardig wordt beschouwd met een huwelijk in België

De aanvrager moet gehuwd zijn met de gezinshereniger of een partnerschap in Duitsland, Denemarken, Finland, IJsland, Noorwegen, Zweden of het Verenigd Koninkrijk hebben afgesloten.

→ Een geldig bewijs van het huwelijk en, indien het om een huwelijk bij volmacht gaat, een kopie van de volmacht voorleggen. Indien de aanvrager of de gezinshereniger opnieuw in het huwelijk getreden is, het bewijs van de ontbinding van het vorige huwelijk, of het bewijs van het overlijden van de echtgenoot, voorleggen; of 

→ Een geldig bewijs van het partnerschap dat beschouwd wordt als zijnde gelijkwaardig met een huwelijk in België voorleggen.  Indien het om een nieuwe relatie gaat, het bewijs van de ontbinding van de vorige relatie (echtscheidingsakte, overlijdensakte van de echtgenoot, enz.) voorleggen.  

Leeftijd

De aanvrager en de gezinshereniger moeten meer dan 21 jaar oud zijn.  Deze minimumleeftijd wordt tot 18 jaar teruggebracht indien de betrokkenen bewijzen dat het huwelijk al vóór de indiening van het verzoek tot gezinshereniging bestond.

→ De geboorteakte van de aanvrager en de gezinshereniger, of elk ander document dat hun leeftijd op geldige wijze aantoont, voorleggen. 

Nationaliteit

De gezinshereniger moet een Belg zijn.

→ Het bewijs voorleggen dat de gezinshereniger een Belg is (identiteitskaart, nationaal paspoort of elk document dat de nationaliteit van de gezinshereniger op geldige wijze aantoont).​

Bestaansmiddelen

De gezinshereniger moet beschikken over stabiele, regelmatige en voldoende bestaansmiddelen om in zijn eigen behoeften en die van zijn familieleden te voorzien en om te voorkomen dat zij ten laste vallen van de openbare overheden. 

Voor meer info : Stabiele, regelmatige en voldoende bestaansmiddelen

Huisvesting

De gezinshereniger moet beschikken over voldoende huisvesting om het familielid of de familieleden dat of die gevraagd heeft of hebben om zich bij hem te komen voegen te herbergen, en die voldoet aan de voorwaarden die gesteld worden aan een onroerend goed dat wordt verhuurd als hoofdverblijfplaats, zoals bepaald in artikel 2 van Boek III, Titel VIII, Hoofdstuk II, Afdeling 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Voor meer info : Voldoende huisvesting

Verzekering

De gezinshereniger moet een ziektekostenverzekering hebben die de risico's in België voor hemzelf en zijn familieleden dekt.​

Voor meer info : Ziektekostenverzekering

Samenleven

De aanvrager moet met de gezinshereniger komen samenleven.  

Het is mogelijk dat de Dienst Vreemdelingenzaken twijfel koestert in verband met de werkelijke intentie van de aanvrager en/of de gezinshereniger om een duurzame levensgemeenschap te creëren. In dat geval kan de aanvrager en/of de gezinshereniger voor een onderhoud worden uitgenodigd en kan het advies van het parket worden gevraagd. 

Indien het onderzoek aantoont dat het gaat om een huwelijk met het oog op het bekomen van een verblijfsvoordeel (bv. een verblijfstitel) zal de Dienst Vreemdelingenzaken het verzoek tot gezinshereniging waarschijnlijk weigeren.  Deze controles zullen ook gevolgen hebben voor de onderzoekstermijn van het verzoek tot gezinshereniging.

Het recht op gezinshereniging van de wettelijke partner van een Belg die zijn recht op vrij verkeer niet uitoefent of heeft uitgeoefend, moet worden erkend indien hij met documenten aantoont dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

Wettelijk geregistreerd partnerschap

In België verwijst het geregistreerd partnerschap naar de verklaring van wettelijke samenwoning die voor een ambtenaar van de burgerlijke stand wordt afgelegd (cf. artikelen 1475 en volgende van het burgerlijk wetboek).

De verklaring van wettelijke samenwoning of het bewijs van een wettelijk geregistreerd partnerschap voorleggen.

Stabiele en duurzame relatie

De relatie tussen de aanvrager en de gezinshereniger moet stabiel en duurzaam zijn. Het duurzaam en stabiel karakter van deze relatie is aangetoond:

  • indien de partners bewijzen gedurende minstens één jaar, voorafgaand aan de aanvraag, onafgebroken in België of een ander land te hebben samengewoond; ofwel indien
  • de partners bewijzen dat zij elkaar sedert ten minste twee jaar, voorafgaand aan de aanvraag, kennen en het bewijs leveren dat zij regelmatig, telefonisch, via briefwisseling of elektronische berichten met elkaar contact onderhielden en dat zij elkaar in de twee jaar voorafgaand aan de aanvraag drie maal ontmoet hebben en dat deze ontmoetingen in totaal 45 of meer dagen betreffen; ofwel indien
  • de partners een gemeenschappelijk kind hebben;

→ Het bewijs van het stabiel en duurzaam karakter van de relatie voorleggen.

Leeftijd

De aanvrager en de gezinshereniger moeten meer dan 21 jaar oud zijn.  Deze minimumleeftijd wordt tot 18 jaar teruggebracht indien de partners bewijzen dat ze vóór de indiening van het verzoek tot gezinshereniging al minstens een jaar samenwoonden.   

→ De geboorteakte van de aanvrager en de gezinshereniger, of elk ander document dat hun leeftijd op geldige wijze aantoont, voorleggen, en, in voorkomend geval, het bewijs van een samenwoning van op zijn minst een jaar vóór de indiening van het verzoek.

Ongehuwde staat

De aanvrager en de gezinshereniger moeten ongehuwd zijn.

→ Een bewijs van ongehuwde staat van de aanvrager en de gezinshereniger voorleggen.

Nationaliteit

De gezinshereniger moet een Belg zijn.

→ Het bewijs voorleggen dat de gezinshereniger een Belg is (identiteitskaart, nationaal paspoort of elk document dat de nationaliteit van de gezinshereniger op geldige wijze aantoont).​

Geen duurzame relatie met een andere persoon

De aanvrager en de gezinshereniger mogen geen duurzame relatie hebben met een andere persoon. 

Geen partnerschap met een familielid

Het partnerschap geeft geen recht op gezinshereniging wanneer het wordt afgesloten tussen (i) bloedverwanten in opgaande en neergaande lijn en verwanten in dezelfde lijn , of (ii) in de zijlijn, tussen broers, tussen zussen, of tussen broers en zussen, of tussen oom en nicht of neef, of (iii) tussen tante en nicht of neef.

Geen geweigerd voorgenomen huwelijk

De aanvrager en de gezinshereniger mogen niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een definitieve beslissing tot weigering van de voltrekking van het huwelijk op basis van artikel 167 van het Burgerlijk Wetboek. 

Nationaliteit

De gezinshereniger moet een Belg zijn.

→ Het bewijs voorleggen dat de gezinshereniger een Belg is (identiteitskaart, nationaal paspoort of elk document dat de nationaliteit van de gezinshereniger op geldige wijze aantoont).​

Bestaansmiddelen

De gezinshereniger moet beschikken over stabiele, regelmatige en voldoende bestaansmiddelen om in zijn eigen behoeften en die van zijn familieleden te voorzien en om te voorkomen dat zij ten laste vallen van de openbare overheden. 

Voor meer info : Stabiele, regelmatige en voldoende bestaansmiddelen

Huisvesting

De gezinshereniger moet beschikken over voldoende huisvesting om het familielid of de familieleden dat of die gevraagd heeft of hebben om zich bij hem te komen voegen te herbergen, en die voldoet aan de voorwaarden die gesteld worden aan een onroerend goed dat wordt verhuurd als hoofdverblijfplaats, zoals bepaald in artikel 2 van Boek III, Titel VIII, Hoofdstuk II, Afdeling 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Voor meer info : Voldoende huisvesting

Verzekering

De gezinshereniger moet een ziektekostenverzekering hebben die de risico's in België voor hemzelf en zijn familieleden dekt.​

Voor meer info : Ziektekostenverzekering

Samenleven

De aanvrager moet met de gezinshereniger komen samenleven. 

Het is mogelijk dat de Dienst Vreemdelingenzaken twijfel koestert in verband met de werkelijke intentie van de aanvrager en/of de gezinshereniger om een duurzame levensgemeenschap te creëren.  In dat geval kan de aanvrager en/of de gezinshereniger voor een onderhoud worden uitgenodigd en kan het advies van het parket worden gevraagd. 

Indien het onderzoek aantoont dat het gaat om een partnerschap met het oog op het bekomen van een verblijfsvoordeel (bv. een verblijfstitel) zal de Dienst Vreemdelingenzaken het verzoek tot gezinshereniging waarschijnlijk weigeren.  Deze controles zullen ook gevolgen hebben voor de onderzoekstermijn van het verzoek tot gezinshereniging.

Het recht op gezinshereniging van een bloedverwant in neergaande lijn van een Belg die zijn recht op vrij verkeer niet uitoefent of heeft uitgeoefend, moet worden erkend indien hij met documenten aantoont dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

Afstamming

De aanvrager moet bewijzen dat hij van de gezinshereniger, zijn echtgenoot of zijn partner afstamt.

→ De geboorteakte(n) die het mogelijk maakt (maken) om aan te tonen dat de aanvrager de rechtstreekse bloedverwant in neergaande lijn van de gezinshereniger, zijn echtgenoot of zijn partner is voorleggen. 

Nuttige info :
indien de aanvrager geen akte kan voorleggen die de afstamming op geldige wijze aantoont zal de Dienst Vreemdelingenzaken de visumaanvraag over het algemeen weigeren, onder voorbehoud van een DNA-test. Indien de andere voorwaarden voor de gezinshereniging vervuld zijn, kan het visum op basis van het positieve resultaat van deze test worden afgegeven.

Leeftijd

De aanvrager moet minder dan 21 jaar oud zijn, of , indien hij meer dan 21 jaar oud is, ten laste zijn van de gezinshereniger, zijn echtgenoot of zijn partner.

→ De geboorteakte van de aanvrager of het bewijs dat de aanvrager ten laste is van de gezinshereniger, zijn echtgenoot of zijn partner voorleggen. 

Ongehuwde staat

De aanvrager moet ongehuwd zijn.

→ Een bewijs van ongehuwde staat voorleggen indien de aanvrager oud genoeg is om op geldige wijze in het huwelijk te treden.

Hoederecht inzake een minderjarige aanvrager

Indien de ouders van de aanvrager gescheiden zijn, moet de gezinshereniger, zijn echtgenoot of zijn partner over een hoederecht beschikken.   Indien de hoede gedeeld wordt, moet de andere houder van het hoederecht met de gezinshereniging instemmen.

→ Het bewijs dat de gezinshereniger, zijn echtgenoot of zijn partner over een hoederecht beschikt en, indien de hoede gedeeld wordt, dat de andere houder van het hoederecht zijn toestemming gegeven heeft, voorleggen

Bestaansmiddelen

Tenzij hij vrijgesteld is, moet de gezinshereniger beschikken over stabiele, regelmatige en voldoende bestaansmiddelen om in zijn eigen behoeften en die van zijn familieleden te voorzien en om te voorkomen dat zij ten laste vallen van de openbare overheden. 

Voor meer info : Stabiele, regelmatige en voldoende bestaansmiddelen

Huisvesting

De gezinshereniger moet beschikken over voldoende huisvesting om het familielid of de familieleden dat of die gevraagd heeft of hebben om zich bij hem te komen voegen te herbergen, en die voldoet aan de voorwaarden die gesteld worden aan een onroerend goed dat wordt verhuurd als hoofdverblijfplaats, zoals bepaald in artikel 2 van Boek III, Titel VIII, Hoofdstuk II, Afdeling 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Voor meer info : Voldoende huisvesting

Verzekering

De gezinshereniger moet een ziektekostenverzekering hebben die de risico's in België voor hemzelf en zijn familieleden dekt.​

Voor meer info : Ziektekostenverzekering

Samenleven

De aanvrager moet met de gezinshereniger komen samenleven. 

→ Elk bewijsmiddel voorleggen (vliegticket of vervoerticket, uitnodiging om de gezinshereniger te begeleiden of te vervoegen, bewijs dat de aanvrager en de gezinshereniger onder hetzelfde dak leven, enz.)