Tijdelijke bescherming

Wat is tijdelijke bescherming ? 

Het gaat om een uitzonderlijke procedure ingesteld door een Europese richtlijn: de richtlijn 2001/55/EG van de Raad van 20 juli 2001 betreffende minimumnormen voor het verlenen van tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden en maatregelen ter bevordering van een evenwicht tussen de inspanning van de lidstaten voor de opvang en het dragen van de consequenties van de opvang van deze personen. Deze richtlijn werd omgezet in Belgisch recht.

De uitvoering van de tijdelijke bescherming behoeft een besluit van de Raad van de Europese Unie.

Bij een uitvoeringsbesluit van 4 maart 2022 heeft de Raad van de Europese Unie vastgesteld dat er een massale toestroom in de Unie is van ontheemde personen die Oekraïne hebben moeten verlaten als gevolg van een gewapend conflict. Dat besluit bepaalt tevens de personen op wie de tijdelijke bescherming van toepassing is.

Op wie is het besluit inzake tijdelijke bescherming van toepassing ?

 • Oekraïense onderdanen en hun gezinsleden die vóór 24 februari 2022 in Oekraïne hun hoofdverblijfplaats hadden.
 • Staatlozen en onderdanen van andere derde landen dan Oekraïne, die vóór 24 februari 2022 in Oekraïne internationale bescherming of daarmee gelijkgestelde nationale bescherming genoten, en hun gezinsleden die vóór 24 februari 2022 hun hoofdverblijfplaats in Oekraïne hadden.

Wie zijn de familieleden ?

 • De huwelijkspartner of de niet-gehuwde partner met wie een duurzame relatie wordt onderhouden, overeenkomstig hetgeen wordt voorzien in de Belgische vreemdelingenwetgeving
 • Minderjarige ongehuwde kinderen, met inbegrip van die van de huwelijkspartner, ongeacht of zij binnen of buiten het huwelijk zijn geboren of geadopteerde kinderen zijn
 • Andere naaste familieleden die met het gezin samenwoonden ten tijde van de omstandigheden rond de massale toestroom van ontheemden, en die op dat tijdstip volledig of grotendeels afhankelijk waren

Staatlozen en onderdanen van derde landen

Waar de aanvraag voor tijdelijke bescherming indienen?

In het registratiecentrum
Victor Hortaplein 40, 1060 Brussel

Op welk tijdstip?

8u30 tot 13u

Wie dient de aanvraag in?

Iedere persoon die tijdelijke bescherming wil genieten moet zich in persoon aanmelden in het registratiecentrum in het bezit van documenten die aantonen dat zij tot één van bovengenoemde categorieën behoren.

Procedure

 • Registratie

Identiteitsgegevens

Biometrische gegevens (vingerafdrukken)  

Kopie van de documenten in uw bezit die aantonen dat u tot één van bovengenoemde categorieën behoort.

 • Attest tijdelijke bescherming

Indien aan de voorwaarden voor de toekenning van tijdelijke bescherming voldaan is, wordt u een attest afgeleverd.

 • U moet zich wenden tot het gemeentebestuur van uw hoofdverblijfplaats in het bezit van dit attest
 • Het gemeentebestuur geeft aan de houder van het attest een verblijfstitel afgegeven aan de onderdanen van derde landen die toegelaten of gemachtigd zijn tot een verblijf van meer dan drie maanden op beperkt wijze ("A. Beperkt verblijf"-kaart)
 • A  kaart
 • De A kaart is geldig gedurende 1 jaar vanaf de datum van de inwerkingstelling van de tijdelijke bescherming (d.w.z. van 04.03.2022 tot 04.03.2023)
 • De tijdelijke bescherming wordt automatisch verlengd voor 2 keer zes maanden, tot 4 maart 2024.
 • Er werd besloten voor een nieuwe verlenging tot 4 maart 2025.
 • De A kaart geldig tot 4 maart 2024 dient echter vernieuwd te worden. U kan zich hiervoor vanaf 4 januari 2024 aanbieden bij de gemeente om de vernieuwing aan te vragen. Deze nieuwe A kaart zal geldig zijn tot en met 4 maart 2025. Indien de nieuwe A kaart niet voor 4 maart 2024 kan worden afgeleverd, wordt een bijlage 15 opgemaakt.
 • Indien u na 4 januari 2024 een attest tijdelijke bescherming krijgt, zal een A kaart afgeleverd worden die geldig is tot 4 maart 2025.
 • Werk

De personen die gemachtigd zijn te verblijven als begunstigden van tijdelijke bescherming hebben toelating om te werken indien zij in het bezit zijn van hun verblijfstitel. (A-kaart, zoals hierboven vermeld of bijlage 15 afgegeven in afwachting van de A kaart).

Kan er een verzoek om internationale bescherming ingediend worden?

Ja. Het onderzoek van het verzoek om internationale bescherming van een vreemdeling die tijdelijke bescherming geniet, wordt echter opgeschort totdat de regeling inzake tijdelijke bescherming wordt beëindigd.

Wat indien tijdelijke bescherming in een ander land wordt verkregen?

 Indien tijdelijke bescherming gevraagd en verkregen wordt in een ander land dat het uitvoeringsbesluit van 4 maart 2022 van de Raad van de Europese Unie toepast, vervalt de tijdelijke bescherming die eerder in België werd toegekend en wordt desgevallend de afgeleverde verblijfstitel (A kaart, of bijlage 15 afgegeven in afwachting van de A kaart) ingetrokken.