Machtiging tot verblijf (9bis, 9ter)

 

De vreemdeling die meer dan 90 dagen in België wenst te verblijven, moet een machtiging tot verblijf aanvragen, ongeacht het doel van het verblijf (werk, studies, onderzoek, humanitair, ...).  

Opmerking : indien het doel van het verblijf een gezinshereniging is, lees hier meer.

De algemene regel is dat deze vreemdeling zijn aanvraag in het buitenland indient, in de vorm van een aanvraag voor een visum D gericht aan de Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor de plaats waar hij gewoonlijk verblijft (artikel 9 van de wet).

Bij wijze van uitzondering kan een onderdaan van een die zich bevindt in een land waaraan hij asiel heeft gevraagd zijn aanvraag indienen bij de post die bevoegd is voor dit land, op voorwaarde dat de procedure nog steeds loopt. Bijgevolg moet de betrokkene bewijzen dat hij, in afwachting van een beslissing over zijn aanvraag, gemachtigd is om in het land te verblijven.

In buitengewone omstandigheden kan hij zijn aanvraag in België indienen, in de volgende gevallen :

  1. wanneer buitengewone omstandigheden de indiening van de aanvraag in België rechtvaardigen (artikel 9bis van de wet); 
  2. om medische redenen (artikel 9ter van de wet);
  3. wanneer hij reeds wettelijk in België verblijft (artikel 25/2 van het besluit).

 

De algemene regel is dat de machtiging tot verblijf voor een beperkte duur toegekend wordt en dat de vreemdeling een A-kaart ontvangt. 

De vreemdeling die zijn verblijf wenst te verlengen, moet de vernieuwing van de A-kaart aanvragen en de documenten die aantonen dat hij aan de voorwaarden voor de vernieuwing van deze A-kaart voldoet voorleggen. De vernieuwing moet gebeuren via het gemeentebestuur van de verblijfplaats tussen de 45e en de 30e dag voorafgaand aan de vervaldatum van de geldigheidsduur van de A-kaart.

Tenzij hij is, moet de vreemdeling, wanneer hij de verlenging van zijn verblijf voor de eerste keer aanvraagt, ook bewijzen dat hij inspanningen heeft geleverd om zich in de Belgische maatschappij te integreren.

 

Favoriten: