Het is inderdaad zo dat enkel familieleden van Britten door het terugtrekkingsakkoord worden beschermd, en niet de familieleden van een Belg of een Unieburger (niet Brits). Indien u een status als familielid van een Belg of een Unieburger (niet Brits) heeft gekregen, dan wordt deze situatie niet door het terugtrekkingsakkoord beschermd.
 
U kan wel in eigen naam een aanvraag indienen voor een M kaart als economisch actieve burger (werknemer, zelfstandige, werkzoekende), beschikker van voldoende bestaansmiddelen of student. U zal dan wel moeten aantonen dat u aan de voorwaarden voor een eigen status voldoet (zie procedures). Om deze reden heeft ook u een brief ontvangen van de staatssecretaris waarin u wordt uitgenodigd een M kaart aan te vragen.
 
Wilt u geen eigen status als begunstigde van het terugtrekkingsakkoord maar wilt u verder als familielid van een Belg of Unieburger in België verblijven dan kan dit nog steeds op grond van het Unierecht. Omdat u zelf niet meer als Unieburger kan worden beschouwd door de Brexit, kan u uw E kaart echter niet behouden. U moet een F kaart aanvragen bij de gemeente. Deze aanvraag wordt meteen goedgekeurd, u hoeft geen verder bewijs voor te leggen dan uw E kaart. 

Als familielid van een Brits begunstigde van het terugtrekkingsakkoord die zelf ook Brit is, kan u ervoor kiezen om via de eenvoudige procedure uw E kaart om te wisselen voor een M kaart. U blijft dan uw verblijf behouden op grond van gezinshereniging en krijgt uw M kaart (zie procedures). 
 
Indien u echter liever een eigen status aanvraagt als economisch actieve burger (werknemer, zelfstandige, werkzoekende), beschikker van voldoende bestaansmiddelen of student, kan u dat natuurlijk ook doen. U zal dan wel moeten aantonen dat u aan de voorwaarden voor een eigen status voldoet en uw aanvraag zal eerst onderzocht moeten worden door de Dienst Vreemdelingenzaken alvorens deze goedgekeurd kan worden (zie procedures).
 
De eenvoudige procedure kan enkel worden gevolgd wanneer u op dezelfde grond als voorheen in België wilt verblijven als begunstigde van het terugtrekkingsakkoord omdat deze voorwaarden reeds in het verleden werden onderzocht. Indien u op een andere grond in België wilt verblijven, moet eerst worden onderzocht of u aan de voorwaarden voldoet.
 
In beide gevallen krijgt u een M kaart. Britse begunstigden van het terugtrekkingsakkoord met een eigen recht kunnen zich laten vervoegen door hun rechtstreekse familieleden met wie zij reeds een familieband hadden voor het einde van de overgangsperiode (de echtgenoot of gelijkgesteld partner, de wettelijk partner, kinderen onder de 21 jaar of ten laste, ouders van minderjarige begunstigden of die zelf ten laste zijn van de begunstigde van het terugtrekkingsakkoord en de duurzaam feitelijke partner). Opgelet, ook wanneer u de status van begunstigde van het terugtrekkingsakkoord hebt verkregen op grond van gezinshereniging als echtgenoot, gelijkgesteld partner, wettelijke partner of duurzaam feitelijke partner van een Brits begunstigde, kunnen uw eigen ouders en kinderen u komen vervoegen. Zij zullen hun aanvraag moeten indienen op grond van het verblijf van uw Britse partner en niet op grond van uw eigen verblijf.

Wanneer u tijdens uw verblijf in België veranderde van hoofdverblijfplaats en u uw nieuwe gemeente van verblijf hier niet van op de hoogte stelde, kan het zijn dat u afgevoerd wordt van ambtswege (meer info hier).

Dit betekent dat er een indicatie is dat u misschien het land hebt verlaten en niet meer voldoet aan de voorwaarden voor een verblijf in België. U zal bijgevolg bij het indienen van uw aanvraag voor de status van begunstigde van het terugtrekkingsakkoord moeten aantonen dat uw afwezigheid niet tot gevolg heeft dat u uw verblijf heeft verloren. U dient opnieuw het bewijs te leveren dat u aan de voorwaarden voor een verblijf als begunstigde van het terugtrekkingsakkoord voldoet. Om deze reden zal u gevraagd worden de procedure te volgen voor personen die niet in het bezit zijn van een geldige verblijfskaart.

Indien u nog een lopende aanvraag had, zal deze geweigerd worden omdat u ondertussen geen Unieburger of familielid van een Unieburger meer bent. U kan dan ook geen verblijf krijgen op deze grond.

Dit betekent niet dat u niet in aanmerking komt voor de status van begunstigde van het terugtrekkingsakkoord. Alle Britten en hun familieleden moeten een nieuwe aanvraag indienen om de status van begunstigde van het terugtrekkingsakkoord te verkrijgen. Indien u uw verblijf in België wilt verderzetten, kan u een aanvraag indienen als begunstigde van het terugtrekkingsakkoord. U moet hiervoor de procedure volgen voor personen zonder een geldige verblijfskaart (zie procedures). U kan dit meteen doen en hoeft niet te wachten tot uw aanvraag ingediend als Unieburger of familielid van een Unieburger wordt geweigerd. Wanneer u uw aanvraag indient, zal u in het bezit worden gesteld van een bijlage 56 dat uw verblijf dekt tot een beslissing over uw aanvraag wordt genomen.

Sinds het einde van de overgangsperiode (vanaf 1 januari 2021) kunnen geen E of F kaarten meer worden afgeleverd aan Britten (tenzij Britse familieleden van een Belg of Unieburger) en familieleden van Britten omdat zij niet meer beschouwd kunnen worden als Unieburgers. Deze kaarten zijn voorbehouden aan Unieburgers, waardoor zij na 1 januari 2021 niet meer afgeleverd kunnen worden.

Dit betekent niet dat u niet in aanmerking komt voor de status van begunstigde van het terugtrekkingsakkoord. Alle Britten en hun familieleden moeten een nieuwe aanvraag indienen om de status van begunstigde van het terugtrekkingsakkoord te verkrijgen. Indien u uw verblijf in België wilt verderzetten, kan u een aanvraag indienen als begunstigde van het terugtrekkingsakkoord. U moet hiervoor de procedure volgen voor personen zonder een geldige verblijfskaart (zie procedures). De Dienst Vreemdelingenzaken zal er bij de behandeling van uw aanvraag rekening mee houden dat uw verblijf voor het einde van de overgangsperiode reeds was goedgekeurd. Wanneer u uw aanvraag indient, zal u in het bezit worden gesteld van een bijlage 56 dat uw verblijf dekt tot een beslissing over uw aanvraag wordt genomen.

U kan geen verblijfsstatus aanvragen als werknemer of zelfstandige omdat uw werk als gedetacheerde niet onder artikel 45 of 49 VWEU valt maar wel onder artikel 56 VWEU. U kan eventueel wel een verblijf aanvragen in een andere hoedanigheid, als beschikker van voldoende bestaansmiddelen indien u voldoende inkomsten heeft, als familielid van een Brits begunstigde van het terugtrekkingsakkoord of als student.

Om deze reden kan u indien u reeds een E kaart had, de eenvoudige procedure voor het verkrijgen van een M kaart volgen (zie procedures). Indien u nog geen E kaart had, kan u een aanvraag indienen als beschikker van voldoende bestaansmiddelen, student of familielid van een Brits begunstigde. U zal dan het bewijs moeten voorleggen dat u aan de voorwaarden voldoet voor een verblijf in één van deze hoedanigheden (zie procedures).

Indien u slechts deeltijds in België als gedetacheerde actief was en daarnaast ook als werknemer of zelfstandige in de zin van artikel 45 of 49 VWEU in België werkte, kan u natuurlijk ook een aanvraag indienen als economisch actieve burger (zie procedures).

Ook gedetacheerden die geen verblijf in België hadden voor het einde van de overgangsperiode kunnen eventueel wel op een andere grond dan hun werk rechten hebben opgebouwd. Bijvoorbeeld als familielid van een Brits begunstigde, op grond waarvan zij een M kaart kunnen aanvragen, of omdat ze slechts deeltijds als gedetacheerde in België actief waren en daarnaast ook als werknemer of zelfstandige in de zin van artikel 45 of 49 VWEU in België werkten. In dat laatste geval kunnen zij op grond van die andere economische activiteit die wel onder artikel 45 of 49 VWEU wordt beschermd, een aanvraag indienen voor een N kaart.

Neen, de bijlage 58 geldt enkel als aanvraagformulier dat moet ingevuld worden om de aanvraag in te dienen.

De bijlage 56 geldt als attest. De bijlage 56 vormt het bewijs dat de aanvraag werd ingediend en de houder in afwachting van een beslissing kan genieten van alle rechten die het terugtrekkingsakkoord voorziet. Enkel dit attest kan gebruikt worden in België en wanneer de houder reist.