Gezinshereniging

 

Bepaalde gezinsleden van Belgen of buitenlanders die legaal in België verblijven, hebben het recht om onder bepaalde voorwaarden als gezin in België te komen wonen. Het recht op gezinshereniging van deze gezinsleden moet worden erkend indien zij met de nodige documenten aantonen dat aan de voorwaarden voor gezinshereniging is voldaan.

De voorwaarden voor een gezinshereniging worden bepaald door het profiel van de persoon die recht geeft op gezinshereniging (hierna de gezinshereniger genoemd) en door de gezinsband tussen de gezinshereniger en de persoon die de gezinshereniging aanvraagt (hierna de aanvrager).

=> Wat is het profiel van de gezinshereniger? (nationaliteit, leeftijd, verblijfsstatus, relatie met de aanvrager)

In de regel moet de aanvraag voor gezinshereniging in het buitenland worden ingediend (visumaanvraag). In bepaalde situaties kan de aanvraag in België worden ingediend (verblijfsaanvraag).

De termijn voor de behandeling van een visum- of verblijfsaanvraag wordt bepaald door de nationaliteit van de gezinshereniger. In de regel wordt de beslissing genomen door de Dienst Vreemdelingenzaken.

Wanneer het recht op gezinshereniging wordt erkend (positieve beslissing), krijgt de aanvrager een visum D en/of een verblijfsvergunning.

Als het recht op gezinshereniging niet wordt erkend (negatieve beslissing), kan de aanvrager een beroep aantekenen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. In sommige gevallen kan hij de Dienst Vreemdelingenzaken om een herziening van de beslissing verzoeken. De Dienst Vreemdelingenzaken kan ook voorstellen dat een verzoeker die zijn afstamming niet met documenten heeft kunnen staven, een DNA-test aflegt. Het is ook mogelijk een nieuwe aanvraag in te dienen.

De voorwaarden voor de verlenging van de verblijfstitel worden meegedeeld bij de afgifte van het visum en/of de verblijfstitel. Als niet (meer) aan deze voorwaarden wordt voldaan, kan de Dienst Vreemdelingenzaken het verblijf van het gezinslid beëindigen. Het familielid heeft echter het recht om te worden gehoord voordat de beslissing wordt genomen.

Na een bepaalde periode in België te hebben verbleven, kan het gezinslid een aanvraag indienen voor vestiging of permanent verblijf.

Er bestaan speciale bepalingen voor slachtoffers van huiselijk geweld.

Goed om te weten:
Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk voor een kort verblijf naar België te komen om een huwelijk of wettelijk partnerschap af te sluiten, en vervolgens een verblijfsaanvraag in het kader van gezinshereniging in te dienen.
Lees meer over het visum met het oog op huwelijk of samenwoning in België.

Favoriten: