Gezinshereniging

 

Wie heeft het recht om als gezin in België te komen wonen?

Bepaalde gezinsleden van Belgen of buitenlanders die legaal in België verblijven, hebben het recht om als gezin bij die Belgen of buitenlanders in België te komen wonen. Dat recht op gezinshereniging moet worden erkend indien zij met de nodige documenten aantonen dat aan de voorwaarden voor gezinshereniging is voldaan.

De voorwaarden voor een gezinshereniging worden bepaald door de nationaliteit, de leeftijd, de gezinsband (huwelijk, partnerschap of afstamming) en de verblijfsstatus van de persoon die recht geeft op gezinshereniging (beperkt verblijf, onbeperkt verblijf, begunstigde van internationale bescherming, enz.). 

     => Klik hier voor meer info over de verschillende types gezinshereniging 

Waar een aanvraag voor gezinshereniging indienen?

In de regel moet de persoon die samen met zijn gezin in België wenst te wonen, zijn aanvraag  in het buitenland indienen (visumaanvraag). In bepaalde situaties kan de aanvraag in België worden ingediend. In bepaalde situaties kan de aanvrager zijn aanvraag in België indienen (verblijfsaanvraag).

Wat is de termijn voor de behandeling van een aanvraag voor gezinshereniging?

De termijn voor het onderzoek van een visum- of verblijfsaanvraag hangt af van de nationaliteit of van de status van de persoon die recht geeft op gezinshereniging

Wie neemt de beslissing?

In de regel wordt de beslissing om het recht op gezinshereniging al dan niet te erkennen genomen door de Dienst Vreemdelingenzaken. 

Wanneer het recht op gezinshereniging wordt erkend (positieve beslissing), ontvangt de aanvrager een visum D en/of een verblijfstitel. 

Als het recht op gezinshereniging niet wordt erkend (negatieve beslissing), kan de aanvrager een beroep aantekenen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. In sommige gevallen kan hij de Dienst Vreemdelingenzaken om een herziening van de beslissing verzoeken. De Dienst Vreemdelingenzaken kan ook voorstellen dat een verzoeker die zijn afstamming niet met documenten heeft kunnen staven, een DNA-test aflegt. Het is ook mogelijk een nieuwe aanvraag in te dienen.

Welke zijn in België de verblijfsvoorwaarden waaraan moet worden voldaan?

De voorwaarden voor het verblijf en voor de verlengig ban de verblijfstitel worden meegedeeld bij de afgifte van het visum en/of de verblijfstitel. Als niet (meer) aan deze voorwaarden wordt voldaan, kan de Dienst Vreemdelingenzaken het verblijf van het gezinslid beëindigen. Het familielid heeft echter het recht om te worden gehoord voordat de beslissing wordt genomen.

Na een bepaalde periode in België te hebben verbleven, kan het gezinslid een aanvraag indienen voor vestiging of permanent verblijf.

 

Goed om te weten:
Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk voor een kort verblijf naar België te komen om een huwelijk of wettelijk partnerschap af te sluiten, en vervolgens een verblijfsaanvraag in het kader van gezinshereniging in te dienen.
Lees meer over het visum met het oog op huwelijk of samenwoning in België.

Favoriten: