De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is een onafhankelijk administratief rechtscollege.

Bij de Raad kan beroep aangetekend worden tegen beslissingen van de Dienst Vreemdelingenzaken en tegen alle andere individuele beslissingen die genomen zijn met toepassing van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. Die beslissingen stemmen grotendeels overeen met de bijlagen bij het koninklijk besluit van 8 oktober 1981.

De taken van de Raad worden beschreven in art. 39/2 van de wet van 15 december 1980.

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen beantwoordt de meest gestelde vragen (FAQ) op zijn website: www.rvv-cce.be

Het beroep tegen een beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken moet ingediend worden door de persoon die in kennis werd gesteld van de beslissing. Een familielid of een vertrouwenspersoon kan dit niet doen. De betrokkene kan zich wel laten bijstaan of vertegenwoordigen door een advocaat.

Het verzoekschrift moet ondertekend worden door de persoon die in kennis werd gesteld van de beslissing, en/of door zijn advocaat.

Indien die persoon minderjarig is, moet hij in principe worden vertegenwoordigd door zijn twee ouders of de persoon onder wiens gezag hij staat, bijvoorbeeld zijn voogd.

Het beroep dient binnen een termijn van 30 dagen te worden ingediend vanaf de kennisgeving van de beslissing.

 

Het beroep kan de schorsing van de tenuitvoerlegging van de beslissing (schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid of gewone schorsing) en/of de nietigverklaring van de beslissing vorderen.

Behalve in het geval van uiterst dringende noodzakelijkheid, moeten de schorsing en de nietigverklaring van een beslissing via een en dezelfde akte (verzoekschrift) worden aangevraagd.

Over het algemeen wordt het verzoekschrift bij een ter post aangetekend schrijven ingediend bij de Eerste Voorzitter van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Adres: Gaucheretstraat 92-94, 1030 Brussel

De informatie op deze pagina is niet volledig. Het is dus raadzaam de website van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en de artikelen 39/56 en volgende van de wet van 15 december 1980 te raadplegen.