COVID-19 (Sanitaire voorwaarden)

Om de import en verdere verspreiding van nieuwe virusvarianten tegen te gaan heeft de Federale Regering beslist om een beperkingen in te stellen op het reizen naar België vanuit derde landen die aangeduid zijn “als zone met heel hoog risico is” op de website https://www.info-coronavirus.be/nl/hoog-risico-landen/

Voor de reizen naar België vanuit derde landen die niet zijn aangeduid “als zone met heel hoog risico” zijn er geen covid-19 reisrestricties meer.

Nuttige links:

Voor de toepassing de onderstaande maatregelen worden Andorra, Monaco, San Marino en Vaticaanstad beschouwd als landen van de Europese Unie

Artikel 2 van het K.B. van 20.05.2022

Het is verboden voor personen die zich op enig moment in de afgelopen 14 dagen op het grondgebied van een land dat op de website “info-coronavirus.be” van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu als zone met heel hoog risico is aangemerkt bevonden, om zich rechtstreeks, dan wel onrechtstreeks naar het Belgische grondgebied te verplaatsen, in zoverre zij niet beschikken over de Belgische nationaliteit of hun hoofdverblijfplaats niet hebben in België.

Wanneer een land wordt aangemerkt als zone met heel hoog risico overeenkomstig het eerste lid, treedt het inreisverbod op het Belgisch grondgebied in werking op het moment zoals aangegeven op de website “info-coronavirus.be” en ten vroegste 24 uren na de publicatie op die website :  https://www.info-coronavirus.be/nl/hoog-risico-landen/

Momenteel zijn er geen landen aangemerkt als zone met heel hoog risico.

De volgende essentiële reizen zijn toegelaten :

1° de professionele reizen van vervoerspersoneel, vracht- en cargopersoneel en zeevarenden, de sleepbootbemanning, de loodsen en het industrieel personeel tewerkgesteld in de offshore windmolenparken, mits zij in het bezit zijn van een attest uitgereikt door de werkgever;
 

2° de reizen van diplomaten, personeel van internationale organisaties en door internationale organisaties uitgenodigde personen van wie fysieke aanwezigheid onontbeerlijk is voor de goede werking van deze organisaties, bij het uitoefenen van hun functie, mits zij in het bezit zijn van een attest van essentiële reis uitgereikt door de Belgische diplomatieke of consulaire post;

3° de reizen van de echtgenoot, of partner  van een persoon die beschikt over de Belgische nationaliteit of zijn hoofdverblijfplaats heeft in België  voor zover zij onder hetzelfde dak wonen, evenals de reizen van hun kinderen die onder hetzelfde daken wonen, mits zij in het bezit zijn van een attest van essentiële reis uitgereikt door de Belgische diplomatieke of consulaire post. De feitelijke partners moeten eveneens een aannemelijk bewijs leveren van een stabiele en duurzaam onderhouden relatie.

4° doorreizen buiten de Schengenzone en de Europese Unie;

5° doorreizen in België vanuit een land  aangemerkt als zone met heel hoog risico naar het land van nationaliteit of hoofdverblijfplaats, voor zover dit land zich binnen de Europese Unie of de Schengenzone bevindt;

6° de reizen om dwingende humanitaire reden, mits zij in het bezit zijn van een attest van dwingende humanitaire reden, uitgereikt door de Belgische diplomatieke of consulaire post, goedgekeurd door de Dienst Vreemdelingenzaken

de reizen van personen van wie fysieke aanwezigheid onontbeerlijk is voor de nationale veiligheid, mits zij in het bezit zijn van een attest van essentiële reis uitgereikt door de Belgische diplomatieke of consulaire post en goedgekeurd door de Dienst Vreemdelingenzaken.

Indien gebruik wordt gemaakt van een vervoerder, is deze ertoe gehouden te controleren dat de personen, voorafgaand aan de boarding, in het bezit zijn van dit attest of van een bewijs van toegelaten transit. Bij gebrek aan dit attest of aan een bewijs van toegelaten transit, is de vervoerder ertoe gehouden het boarden te weigeren

Bij gebrek aan het attest van essentiële reis of aan het een attest van dwingende humanitaire reden, of bij valse, misleidende of onvolledige informatie in dit attest, kan in voorkomend geval de binnenkomst geweigerd worden overeenkomstig artikel 14 van de Schengengrenscode of artikel 43 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

Elke reiziger moet in het bezit zijn van de vereiste documenten voor toegang tot Schengen.

Voor een lang verblijf in België moeten alle reizigers in het bezit zijn van een D-visum.

Voor een kort verblijf in België moet elke visumplichtige reiziger in het bezit zijn van een C-visum.

Ongeacht zijn nationaliteit moet de reiziger bij zijn aankomst aan de Schengenbuitengrenzen aan de hand van de nodige documenten bewijzen dat hij aan de Schengeninreisvoorwaarden voldoet : https://dofi.ibz.be/nl/themes/border-control/entry-schengen-territory/binnenkomstvoorwaarden-voor-kort-verblijf

 Elke reiziger die zich op enig moment tijdens de 14 dagen voor zijn aankomst in België bevonden heeft op het grondgebied van een derde land dat als zone met heel hoog risico is aangemerkt, is ertoe gehouden om voorafgaand aan de reis het elektronische Passagier Lokalisatie Formulier (PLF), bekendgemaakt op de website van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, in te vullen en, indien gebruik wordt gemaakt van een vervoerder, voor te leggen aan de vervoerder voor boarding.

Indien gebruik wordt gemaakt van een vervoerder, is deze ertoe gehouden te controleren dat de personen bedoeld in het eerste lid, voorafgaand aan de boarding, een elektronisch Passagier Lokalisatie Formulier hebben ingevuld. Bij gebrek aan dit formulier is de vervoerder ertoe gehouden het boarden te weigeren. Bij aankomst op het Belgisch grondgebied wordt door de luchthavenuitbater opnieuw gecontroleerd of het elektronische Passagier Lokalisatie Formulier werd ingevuld, overeenkomstig de instructies van de bevoegde overheid

Onder “vervoerder” wordt verstaan:

- de openbare of private luchtvervoerder;

- de openbare of private zeevervoerder;

- de binnenvaartvervoerder;

- de openbare of private trein- of busvervoerder voor het vervoer vanuit een land dat zich buiten de Europese Unie en de Schengenzone bevindt;”

 

Elke reiziger moet het bewijs van indiening van het ingevulde PLF bij zich dragen gedurende de integrale reis naar de eindbestemming in België en de daaropvolgende 48 uur.

Public Health Passenger Locator Form (PLF) 

Elke reiziger, vanaf de leeftijd van 12 jaar, die geen hoofdverblijfplaats in België heeft en die zich op enig moment tijdens de 14 dagen voor zijn aankomst in België bevonden heeft op het grondgebied van een derde land dat als zone met heel hoog risico is aangemerkt dient te beschikken over een vaccinatie-, test- of herstelcertificaat.

Indien gebruik wordt gemaakt van een vervoerder, is deze ertoe gehouden te controleren dat de personen, bedoeld in het eerste lid, voorafgaand aan de boarding, in het bezit zijn van een vaccinatie-, test- of herstelcertificaat. Bij gebrek aan een vaccinatie-, test- of herstelcertificaat is de vervoerder ertoe gehouden het boarden te weigeren.

Bij gebrek aan het vereiste vaccinatie-, test- of herstelcertificaat of bij valse, misleidende of onvolledige informatie in dit certificaat kan in voorkomend geval de binnenkomst geweigerd worden overeenkomstig artikel 14 van de Schengengrenscode of artikel 43 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
 

Testcertificaat:  een digitaal EU-COVID-certificaat of een ander certificaat in het Nederlands, Frans, Duits of Engels, dat aangeeft ofwel dat een NAAT test (Nucleic Acid Amplification Test = PCR-test) met negatief resultaat niet meer dan 72 uur voor aankomst op het Belgisch grondgebied werd uitgevoerd in een officieel laboratorium, ofwel dat een RAT test (Rapid Antigen Test), die is opgenomen in de gemeenschappelijke en bijgewerkte lijst van snelle antigeentests voor COVID-19 zoals vastgesteld op basis van de Aanbeveling van de Raad van 21 januari 2021 betreffende een gemeenschappelijk kader voor het gebruik en de validering van snelle antigeentests en de wederzijdse erkenning van COVID-19-testresultaten in de EU, niet meer dan 24 uur voor aankomst op het Belgisch grondgebied werd uitgevoerd door een professioneel en waarvan het resultaat negatief is;

Herstelcertificaat: een digitaal EU-COVID-certificaat van herstel of een certificaat van herstel uitgereikt in een land dat niet behoort tot de Europese Unie dat als equivalent wordt beschouwd door de Europese Commissie op basis van de uitvoeringshandelingen of door België op basis van bilaterale akkoorden en waaruit blijkt dat niet meer dan 180 dagen zijn verstreken sinds de datum van het positieve NAAT-testresultaat, of van het positieve resultaat van een RAT test die is opgenomen in de gemeenschappelijke en bijgewerkte lijst van snelle antigeentests voor COVID-19 zoals vastgesteld op basis van de Aanbeveling van de Raad van 21 januari 2021 betreffende een gemeenschappelijk kader voor het gebruik en de validering van snelle antigeentests en de wederzijdse erkenning van COVID-19-testresultaten in de EU;

Vaccinatiecertificaat:

  1. een digitaal EU-COVID-certificaat van vaccinatie met een overeenkomstig Verordening (EG) nr. 726/2004 in de EU toegelaten vaccin tegen COVID-19

OF

  1. een COVID-19-vaccin waarvoor de procedure voor Emergency Use Listing van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is voltooid of een certificaat van vaccinatie met dergelijk vaccin uitgereikt in een land dat niet behoort tot de Europese Unie dat als equivalent wordt beschouwd door de Europese Commissie op basis van de uitvoeringshandelingen of door België op basis van bilaterale akkoorden, waaruit blijkt dat sinds ten minste twee weken alle doses voorzien in de bijsluiter werden toegediend, en dat niet meer dan 270 dagen zijn verstreken sinds de datum van de laatste dosis in de primaire vaccinatiereeks, of waaruit blijkt dat een boosterdosis na voltooiing van de primaire vaccinatiereeks werd toegediend.

Bij gebrek aan een equivalentiebeslissing van de Europese Commissie wordt eveneens een vaccinatiecertificaat aanvaard dat werd uitgereikt in een land dat niet behoort tot de Europese Unie en dat minimaal de volgende informatie bevat in het Nederlands, Frans, Duits of Engels :

  • gegevens waaruit valt te herleiden wie de persoon is die is gevaccineerd (naam, geboortedatum en/of ID-nummer);
  • gegevens waaruit blijkt dat een overeenkomstig Verordening (EG) nr. 726/2004 in de EU toegelaten vaccin tegen COVID-19 of een COVID-19-vaccin waarvoor de procedure voor Emergency Use Listing van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is voltooid, werd toegediend;
  • gegevens waaruit blijkt dat sinds ten minste twee weken alle doses voorzien in de bijsluiter werden toegediend en dat niet meer dan 270 dagen zijn verstreken sinds de datum van de laatste dosis in de primaire vaccinatiereeks, of gegevens waaruit blijkt dat een boosterdosis na voltooiing van de primaire vaccinatiereeks werd toegediend;
  • de merknaam en de naam van de fabrikant of handelsvergunninghouder van elk vaccin dat is toegediend. Indien één van beide namen niet wordt vermeld, moet ook het lotnummer worden vermeld;
  • de datum van toediening van elke dosis van het vaccin die werd toegediend of het totaal aantal dosissen en de naam van het laatste vaccin dat toegediend is, alsook de datum van de laatste toediening. Indien één van beide namen niet wordt vermeld, moet ook het lotnummer worden vermeld;
  • de naam van het land, van de provincie of van de regio waar het vaccinatiecertificaat werd uitgereikt;
  • de afgever van het bewijs van vaccinatie;

Sinds 01/02/2022 is het EU Digitaal COVID Certificaat en een gelijkgestelde vaccinatiecertificaat bedoeld onder 2. geldig voor een periode van negen maanden na de basisvaccinatie (2e dosis Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Covishield of 1 dosis Johnson & Johnson). Deze geldigheidsduur werd vastgelegd door een gedelegeerde handeling van de Europese Commissie en geldt daarom voor reizen naar alle Schengenlidstaten. Indien de basisvaccinatie langer dan 9 maanden geleden toegediend werd, zal een boosterdosis toegediend moeten worden om de geldigheid van het vaccinatiecertificaat te reactiveren. Heterologe vaccinaties (vb. 1 dosis AstraZeneca + 1 dosis Pfizer) worden niet erkend als een volledig vaccinatieschema: pas wanneer in dit voorbeeld een 2e dosis Pfizer wordt toegediend, zal het vaccinatieschema pas compleet zijn en erkend worden.

Bij het reizen naar België moet een vaccinatiecertifcaat geldig zijn voor de ganse duur van het voorgenomen verblijf, dit geldt zowel voor een certificaat versterkt voor het digitaal EU-COVID certificaat bedoeld onder 1. als voor het gelijkgestelde vaccinatiecertificaat bedoeld onder 2. Reizigers worden dus aangemaand om te reizen met een geldig vaccinatiecertificaat dat de ganse beoogde verblijfsduur behelst, via de boosterprik wordt immers de geldigheid verlengd.

 Volgende vaccins zijn momenteel op datum van 08.11.2021 erkend:

Fabrikant

Merknaam vaccin

Pfizer/BioNTech

Cominarty

Moderna

Spikevax

AstraZeneca/Oxford

Vaxzevria en Covishield

Johnson and Johnson

Covid-19 Vaccine Janssen

 

Met ingang van 11.03.2022 zijn tevens erkend

Fabrikant

Merknaam vaccin

Novavax

Nuvaxovid

Serum Institute of India

Covishield

R-Pharm (Sublicentie onder Astra Zeneca)

R-COVI
 

Fiocruz (Sublicentie onder Astra Zeneca)

Covid-19 vaccine Recombinant

Sinopharm

BBIBP-Corv

Sinovac

CoronaVac

Bharat Biotech

COVAXIN

Serum Institute of India

COVAVAX

 

 

Vanaf 12.08.2021: Vaccinatiecertificaten verstrekt door Verenigd Koninkrijk zijn erkend door België.

Op 20.08.2021 werden in het publicatieblad van de EU de uitvoeringsbesluiten gepubliceerd over de equivalentie van de COVID vaccinatiecertificaten van Turkije, Noord-Macedonië en Oekraïne.

Op 15.09.2021 werden in het publicatieblad van de EU de uitvoeringsbesluiten gepubliceerd over de equivalentie van de COVID vaccinatiecertificaten van de Faeröer Eilanden, Marokko, Panama, Albanië, Israël, Monaco, Andorra

Op 15.11.2021 werden in het publicatieblad van de EU de uitvoeringsbesluiten gepubliceerd over de equivalentie van de COVID vaccinatiecertificaten van Georgië, Moldavië, Nieuw-Zeeland en Servië

Op 25.11.2021 werden in het publicatieblad van de EU de uitvoeringsbesluiten gepubliceerd over de equivalentie van de COVID vaccinatiecertificaten van Singapore en Togo

Op 30.11.2021 werden in het publicatieblad van de EU de uitvoeringsbesluiten gepubliceerd over de equivalentie van de COVID vaccinatiecertificaten van El Salvador

Op 09.12.2021 werden in het publicatieblad van de EU de uitvoeringsbesluiten gepubliceerd over de equivalentie van de COVID vaccinatiecertificaten van de Verenigde Arabische Emiraten, Libanon en Kaapverdië

Op 21.12.2021 werden in het publicatieblad van de EU de uitvoeringsbesluiten gepubliceerd over de equivalentie van de COVID vaccinatiecertificaten van Montenegro, Taiwan, Thailand, Tunesië en Uruguay

Op 16.02.2022 werden in het publicatieblad van de EU de uitvoeringsbesluiten gepubliceerd over de equivalentie van de COVID vaccinatiecertificaten van Benin en Jordanië

Op 01.04.2022 werden in het publicatieblad van de EU de uitvoeringsbesluiten gepubliceerd over de equivalentie van de COVID vaccinatiecertificaten van Maleisië en Colombia