Internationale reizen

To see this page in English, click here

Om de import en verdere verspreiding van nieuwe virusvarianten tegen te gaan hebben de federale regering en de regeringen van de deelstaten beslist om tijdelijk een verbod in te voeren op verplaatsingen voor niet-essentiële doeleinden (recreatief, toeristisch,…) van en naar België.

Artikel 21 §1 van het ministerieel besluit van 28.10.2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken bepaalt dat niet-essentiële reizen naar België verboden zijn voor:

 • Personen die niet beschikken over de nationaliteit van een land van de Europese Unie of van de Schengenzone. Voor de toepassing van het ministerieel besluit van 28.10.2020 worden Andorra, Monaco, San Marino en Vaticaanstad beschouwd als landen van de Europese Unie.
 • Personen die hun hoofdverblijfplaats hebben in een derde land dat niet is opgenomen in bijlage I bij de Aanbeveling (EU) 2020/912 van de Raad van 30.06.2020 over de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU en de mogelijke opheffing van die beperking.  Derde landen die zijn opgenomen in bijlage I zijn: Australië, Zuid-Korea, Japan, Nieuw-Zeeland, Rwanda, Singapore, Thailand en Israël.

LET OP!

Het is verboden voor personen die zich op enig moment in de afgelopen 14 dagen op het grondgebied van Brazilië, Zuid-Afrika of India bevonden, om zich rechtstreeks, dan wel onrechtstreeks naar het Belgische grondgebied te verplaatsen, in zoverre zij niet beschikken over de Belgische nationaliteit of hun hoofdverblijfplaats niet hebben in België, met uitzondering van volgende toegelaten essentiële reizen:

1° de professionele reizen van vervoerspersoneel, vracht- en cargopersoneel en zeevarenden, de sleepbootbemanning, de loodsen en het industrieel personeel tewerkgesteld in de offshore windmolenparken, mits zij in het bezit zijn van een attest uitgereikt door de werkgever;

2° de reizen van diplomaten, personeel van internationale organisaties en door internationale organisaties uitgenodigde personen van wie fysieke aanwezigheid onontbeerlijk is voor de goede werking van deze organisaties, bij het uitoefenen van hun functie, mits zij in het bezit zijn van een attest van essentiële reis uitgereikt door de Belgische diplomatieke of consulaire post.

Bij gebrek aan dit attest of bij valse, misleidende of onvolledige informatie in dit attest, kan in voorkomend geval de binnenkomst geweigerd worden overeenkomstig artikel 14 van de Schengengrenscode of artikel 43 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen."

 

Nuttige links:

A. Lijst van essentiële reizen toepasselijk op personen met de nationaliteit van of de hoofdverblijfplaats in een land van de EU* of de Schengenzone, alsook voor de personen die hun hoofdverblijfplaats hebben in een derde land opgenomen in bijlage I van de Aanbeveling (EU) 2020/912 van de Raad van 30 juni 2020 over de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU en de mogelijke opheffing van die beperking**

* Voor de toepassing van het ministerieel besluit van 28.10.2020 worden Andorra, Monaco, San Marino en Vaticaanstad beschouwd als landen van de Europese Unie.
** Australië, Zuid-Korea, Japan, Nieuw-Zeeland, Rwanda, Singapore, Thailand en Israël

Met ingang van 19.04.2021 is het reisverbod naar België opgeheven.

Reizen naar België is mogelijk maar wordt afgeraden.

Alle te respecteren sanitaire maatregelen vindt men terug op https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/

B. Lijst van essentiële reizen vanuit een derde land naar België toepasselijk op reizigers die niet beschikken over de nationaliteit van een land van de Europese Unie of van de Schengenzone, en die hun hoofdverblijfplaats hebben in een derde land dat niet is opgenomen in bijlage I bij de Aanbeveling (EU) 2020/912 van de Raad van 30 juni 2020 over de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU en de mogelijke opheffing van die beperking

De volgende reizen worden als essentieel beschouwd:

1° de professionele reizen van gezondheidswerkers, onderzoekers op het gebied van gezondheid en beroepskrachten uit de ouderenzorg;

2° de professionele reizen van grensarbeiders;

3° de professionele reizen van seizoenarbeiders in de land- en tuinbouw;

4° de professionele reizen van vervoerspersoneel;

5° de reizen van diplomaten, personeel van internationale organisaties en instellingen en door internationale organisaties en instellingen uitgenodigde personen van wie fysieke aanwezigheid vereist is voor de goede werking van deze organisaties en instellingen, professionele reizen van militair personeel, van ordediensten, van de douane, van de inlichtingendiensten en magistraten, en van humanitaire hulpverleners en personeel van de civiele bescherming, bij het uitoefenen van hun functie;

6° doorreizen buiten de Schengenzone en de Europese Unie;

7° de reizen om dwingende gezinsredenen, namelijk:

 • de reizen die gerechtvaardigd zijn door gezinshereniging in de zin van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;
 • de bezoeken aan een echtgenoot of partner, die niet onder hetzelfde dak woont, voor zover een aannemelijk bewijs geleverd kan worden van een stabiele en duurzaam onderhouden relatie;
 • de reizen in het kader van co-ouderschap met inbegrip van een behandeling in het kader van medisch begeleide voortplanting);
 • de reizen in het kader van begrafenissen of crematies van verwanten in eerste en tweede graad;
 • de reizen in het kader van burgerlijke of religieuze huwelijken van verwanten in eerste en tweede graad;

8° de professionele reizen van zeevarenden;

9° de reizen om humanitaire reden met inbegrip van de reizen om dwingende medische redenen of de verderzetting van een dringende medische behandeling alsook om bijstand of zorg te verlenen aan een oudere, minderjarige, gehandicapte of kwetsbare persoon;

10° de reizen die studiegerelateerd zijn, met inbegrip van de reizen van leerlingen, studenten en stagiairs, die in het kader van hun studies een vorming volgen en onderzoekers met een gastovereenkomst;

11° de reizen van gekwalificeerde personen, als hun werk vanuit economisch standpunt noodzakelijk is en niet kan worden uitgesteld met inbegrip van de reizen van beroepssporters met een topsportstatuut en professionelen uit de cultuursector, wanneer ze beschikken over een gecombineerde vergunning, en journalisten, bij het uitoefenen van hun professionele activiteit.

De reizen van de personen die een activiteit in loondienst komen uitoefenen in België, met inbegrip van jonge au pairs, ongeacht de duur van deze activiteit, op voorwaarde dat ze daartoe gemachtigd zijn door het bevoegde Gewest (arbeidsvergunning of bewijs dat de voorwaarden voor een vrijstelling vervuld zijn).

De reizen van de personen die een zelfstandige activiteit komen uitoefenen in België, ongeacht de duur van deze activiteit, op voorwaarde dat ze daartoe gemachtigd zijn door het bevoegde gewest (geldige beroepskaart of bewijs dat de voorwaarden voor een vrijstelling vervuld zijn).

Meer informatie over enkele van de reizen die als essentieel worden beschouwd.

Elke reiziger moet in het bezit zijn van de vereiste documenten voor toegang tot Schengen en  aan de hand van de nodige documenten aantonen dat de reis essentieel is.

Voor een lang verblijf in België moeten alle reizigers in het bezit zijn van een D-visum.

Voor een kort verblijf in België moet elke visumplichtige reiziger in het bezit zijn van een C-visum.

Ongeacht zijn nationaliteit moet de reiziger bij zijn aankomst aan de Schengenbuitengrenzen aan de hand van de nodige documenten bewijzen dat hij aan de Schengeninreisvoorwaarden voldoet.

Met ingang van 19.04.2021 is de procedure “verklaring op eer” niet langer van toepassing.

Voor de overeenkomstig artikel 21 §2 eerste lid van het ministerieel besluit van 28.10.2020 toegelaten reizen (zie Essentiële reizen, punt B) is de reiziger ertoe gehouden in het bezit te zijn van een attest van essentiële reis. Dit attest wordt uitgereikt door de Belgische diplomatieke of consulaire post indien wordt aangetoond dat de reis essentieel is.

Indien gebruik wordt gemaakt van een vervoerder, is deze ertoe gehouden te controleren dat de reizigers bedoeld in het tweede lid, voorafgaand aan de boarding, in het bezit zijn van dit attest. Bij gebrek aan dit attest, is de vervoerder ertoe gehouden het boarden te weigeren. De vervoerder controleert bij aankomst op Belgisch grondgebied opnieuw dat de reiziger in het bezit is van dit attest.

In afwijking hiervan is het attest niet vereist indien het essentieel karakter van de reis blijkt uit de officiële documenten in het bezit van de reiziger.

Bij gebrek aan dit attest van essentiële reis of bij valse, misleidende of onvolledige informatie in dit attest, en indien het essentieel karakter van de reis evenmin blijkt uit de officiële documenten in het bezit van de reiziger, kan in voorkomend geval de binnenkomst geweigerd worden overeenkomstig artikel 14 van de Schengengrenscode of artikel 43 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

In afwijking hiervan is een attest van essentiële reis niet vereist in de volgende situaties (een attest van essentiële kan evenwel aangevraagd worden indien de reiziger een probleem vreest te zullen ondervinden bij de boarding):

 • De reiziger is houder van een geldig D visum verstrekt door een Belgische diplomatieke of consulaire post;
 • De reiziger is houder van een geldig C visum dat na 18/03/2020 werd verstrekt door een Belgische diplomatieke of consulaire post, voor zover het essentiële karakter van de reis blijkt uit de officiële documenten in het bezit van de reiziger;De reiziger is houder van een geldig C
 • De reiziger is houder van een geldig C visum dat na 18/03/2020 werd verstrekt door een de diplomatieke of consulaire post van een andere Schengenlidstaat, maar in vertegenwoordiging van België, voor zover het essentiële karakter van de reis blijkt uit de officiële documenten in het bezit van de reiziger;
 • Het essentieel karakter blijkt uit de officiële documenten die in het bezit zijn van de reiziger.

Een attest is vereist in alle andere situaties (nationaliteiten die zijn vrijgesteld van de visumplicht voor een kort verblijf, houders van een visum dat vóór 18/03/2020 door een Belgische diplomatieke of consulaire post is afgegeven, ...).

NB: De term vervoerder heeft betrekking op:

 • de openbare of private luchtvervoerder;
 • de openbare of private zeevervoerder;
 • de binnenvaartvervoerder;
 • de openbare of private trein- of busvervoerder voor het vervoer vanuit een land dat zich buiten de Europese Unie en de Schengenzone bevindt.

Elke reiziger die per vliegtuig of boot naar België reist of naar België terugkeert na een verblijf in het buitenland, moet de elektronische versie van het Public Health Passenger Locator Form (PLF)  invullen binnen 48 uur vóór aankomst in België. Dit geldt ook voor reizen per trein of bus vanuit een land buiten de Europese Unie en het Schengengebied.

Public Health Passenger Locator Form (PLF) 

Elke reiziger die naar België reist, of naar België terugkeert na een verblijf in het buitenland, zonder gebruik te maken van een vervoerder zoals hierboven vermeld (bv. per auto), moet eveneens het PLF invullen binnen 48 uur vóór aankomst in België, behalve :

 • indien deze reiziger minder dan 48 uur in België verblijft ;
 • als deze reiziger minder dan 48 uur buiten België heeft verbleven.

Elke reiziger moet het bewijs van indiening van het ingevulde PLF bij zich dragen gedurende de integrale reis naar de eindbestemming in België en de daaropvolgende 48 uur. Indien het onmogelijk is dergelijk bewijs te bekomen, draagt de reiziger een kopie bij zich van het ingevulde PLF gedurende de integrale reis naar de eindbestemming in België en de daaropvolgende 48 uur.

De volgende categorieën van reizigers moeten echter niet over PLF beschikken wanneer zij naar België reizen zonder gebruik te maken van een vervoerder:

1° voor zover zij in het kader van hun functie naar België reizen:

 • de transportwerkers of vervoeraanbieders, met inbegrip van vrachtwagenchauffeurs die goederen voor gebruik op het grondgebied vervoeren en zij die alleen maar op doorreis zijn;
 • de zeevarenden, de sleepbootbemanning, de loodsen en het industrieel personeel tewerkgesteld in de offshore windmolenparken;
 • de "Border Force Officers" van het Verenigd Koninkrijk;
 • de grensarbeiders.

de leerlingen, studenten en stagiairs die minstens één keer per week naar België reizen in het kader van hun grensoverschrijdende studies of stage;

3° de personen die naar België reizen in het kader van grensoverschrijdend co-ouderschap

Let op!

De uitzondering op de verplichting om het Passagier Lokalisatie Formulier in te vullen en te ondertekenen voorzien in het eerste lid voor de reizigers waarvan de reis geen gebruik van een vervoerder inhoudt en waarvan het verblijf in België niet langer duurt dan 48 uur of waarvan het voorafgaand verblijf buiten België niet langer heeft geduurd dan 48 uur, is niet van toepassing op de personen die zich op enig moment in de afgelopen 14 dagen op het grondgebied van Brazilië, Zuid-Afrika of India bevonden, om zich rechtstreeks, dan wel onrechtstreeks naar het Belgische grondgebied te verplaatsen, in zoverre zij niet beschikken over de Belgische nationaliteit of hun hoofdverblijfplaats niet hebben in België, met uitzondering van toegelaten essentiële reizen.

Elke reiziger, vanaf de leeftijd van 6 jaar, die op het Belgisch grondgebied toekomt vanuit een grondgebied dat op de website van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in het kader van de COVID-19 crisis als rode zone is aangemerkt, en die geen hoofdverblijfplaats heeft in België, te beschikken over een negatief testresultaat van een test die 72 uur voor het vertrek naar Belgisch grondgebied werd afgenomen. Desgevallend is de vervoerder ertoe gehouden te controleren dat deze personen, voorafgaand aan het instappen, een negatief testresultaat voorleggen. Bij gebrek aan een negatief testresultaat is de vervoerder ertoe gehouden het instappen te weigeren.

De pagina met de kleurcodes kan hier geraadpleegd worden: Kleurcodes per land | Coronavirus COVID-19 (info-coronavirus.be)

Uitzonderingen:

 • Reizigers die niet via een vervoerder (de openbare of private luchtvervoerder; de openbare of private zeevervoerder; de binnenvaartvervoerder; de openbare of private trein- of busvervoerder voor het vervoer vanuit een land dat zich buiten de Europese Unie en de Schengenzone bevindt) naar België komen, en maximum voor 48u in het buitenland waren, of maximum 48 uur in België zullen blijven, moeten geen negatieve test kunnen voorleggen.
 • Reizigers die louter transiteren via luchtverkeer en die zich uitsluitend in de transitzone begeven, dienen eveneens niet over een negatief testresultaat te beschikken. Deze personen dienen te beschikken over een bevestigd ticket van hun connectievlucht. Indien een negatief testresultaat nodig is om door te reizen naar de eindbestemming, dient de persoon dit in zijn/haar bezit te hebben voor de aankomst in België. Men kan zich in België niet in orde stellen vermits aan de inreisvoorwaarden niet voldaan is.

In het geval van een georganiseerde reis, is de vervoerder ertoe gehouden te controleren dat deze personen, voorafgaand aan het instappen op het georganiseerd vervoer, een negatief testresultaat voorleggen. Bij gebrek aan een negatief testresultaat is de vervoerder ertoe gehouden het instappen te weigeren.

De volgende categorieën van reizigers moeten echter niet over een negatief testresultaat beschikken:

1° personen die wel hun hoofdverblijfsplaats hebben in België

2° voor zover zij in het kader van hun functie naar België reizen:

 • de transportwerkers of vervoeraanbieders, met inbegrip van vrachtwagenchauffeurs die goederen voor gebruik op het grondgebied vervoeren en zij die alleen maar op doorreis zijn;
 • de zeevarenden, de sleepbootbemanning, de loodsen en het industrieel personeel tewerkgesteld in de offshore windmolenparken;
 • de "Border Force Officers" van het Verenigd Koninkrijk;
 • de grensarbeiders.

de leerlingen, studenten en stagiairs die minstens één keer per week naar België reizen in het kader van hun grensoverschrijdende studies of stage;

4° de personen die naar België reizen in het kader van grensoverschrijdend co-ouderschap.

Let op!

De uitzondering op de verplichting om te beschikken over een negatief testresultaat voorzien in het eerste lid voor de reizigers waarvan de reis geen gebruik van een vervoerder inhoudt en waarvan het verblijf in België niet langer duurt dan 48 uur of waarvan het voorafgaand verblijf buiten België niet langer heeft geduurd dan 48 uur, is niet van toepassing op de personen die zich op enig moment in de afgelopen 14 dagen op het grondgebied van Brazilië, Zuid-Afrika of India bevonden, om zich rechtstreeks, dan wel onrechtstreeks naar het Belgische grondgebied te verplaatsen, in zoverre zij niet beschikken over de Belgische nationaliteit of hun hoofdverblijfplaats niet hebben in België, met uitzondering van volgende toegelaten essentiële reizen.

Nadere informatie rond de quarantaine en eventuele uitzonderingen vindt u terug op https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/ onder de rubriek “internationaal”

De testcapaciteit in Brussels Airport, Charleroi Airport en Brussel-Zuid treinstation wordt daartoe ingericht, om inkomende reizigers toe te laten zich daar meteen vrijwillig te laten testen bij aankomst.

De pagina met de kleurcodes kan hier geraadpleegd worden: Kleurcodes per land | Coronavirus COVID-19 (info-coronavirus.be)