The activity report of the Immigration Office for the year 2023 is now available online (only in Dutch and French)

Le rapport d'activité de l’Office des étrangers pour l'année 2023 est à présent disponible en ligne. Ce rapport complet donne un aperçu approfondi de tous les chiffres pertinents et des activités de nos services au cours de l'année écoulée.

En 2023, le nombre de demandes de visa et de séjour a continué d'augmenter. Pour faire face à l'augmentation de la charge de travail, nous avons eu recours à la numérisation, à du personnel supplémentaire et à une approche en chaîne avec une coopération plus étroite entre les différents services de migration et d'asile.

La politique de retour a également été renforcée, ce qui a entraîné une augmentation des retours volontaires et forcés. Les accompagnateurs ICAM (Individual case management) du département  Alternatives à la détention ont repris leurs fonctions initiales, après avoir été presque tous déployés pour enregistrer la protection temporaire en 2022 en raison du conflit inattendu en Ukraine. Au total, ils ont mené près de 4 000 entretiens avec des personnes ayant reçu l'ordre de quitter le territoire à la recherche d'une perspective d'avenir durable. Nous poursuivons ainsi notre politique de retour proactive.

En outre, nous continuons à travailler quotidiennement pour lutter contre la migration irrégulière et les abus. Lisez maintenant le texte complet sur toutes nos activités pour avoir une vue d'ensemble de nos efforts et de nos résultats.

 

Vanaf vandaag is het activiteitenrapport van de Dienst Vreemdelingenzaken voor het jaar 2023 online beschikbaar. Dit uitgebreide verslag biedt een diepgaand inzicht in alle relevante cijfers en activiteiten van onze diensten in het afgelopen jaar.

In 2023 nam het aantal visum- en verblijfsaanvragen verder toe. Om tegemoet te komen aan de hogere werklast, hebben we ingezet op digitalisering, bijkomend personeel en een ketenaanpak met nauwere samenwerking tussen de verschillende migratie- en asieldiensten.

Het terugkeerbeleid werd eveneens versterkt, resulterend in een stijging van zowel vrijwillige als gedwongen terugkeer. De ICAM-coaches (individuele casemanagementcoaches) van de afdeling Alternatieven voor Detentie keerden terug naar hun oorspronkelijke functie, nadat ze in 2022 door het onverwachte conflict in Oekraïne bijna allemaal werden ingezet voor de registratie van tijdelijke bescherming. In totaal voerden zij bijna 4000 gesprekken met personen die een bevel kregen om het grondgebied te verlaten, op zoek naar een duurzaam toekomstperspectief. Hiermee zetten we het aanklampend terugkeerbeleid verder.

Daarnaast blijven we dagelijks inzetten op de strijd tegen irreguliere migratie en misbruik. Lees nu het uitgebreide naslagwerk over al onze activiteiten voor een volledig overzicht van onze inspanningen en resultaten.